Earthquake Information:

地震時間(臺灣時間)經度緯度深度(公里)規模地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2017/04/29-04:23 125.064E 5.520N 26 6.8 菲律賓 民答那峨島
2017/04/25-05:38 72.042W 33.056S 10 7.1 智利 法耳巴拉索沿岸
2017/04/19-01:49 75.305W 2.727S 10 6.0 秘魯北部
2017/04/19-01:11 178.397W 18.052S 626 6.0 大洋洲 斐濟群島
2017/04/15-16:19 67.653W 23.236S 135 6.2 智利 安托法加斯卡
2017/04/05-14:09 60.387E 35.858N 10 6.1 NORTHEASTERN IRAN
2017/04/04-01:40 25.153E 22.621S 11 6.5 非洲 波紮那
2017/03/29-12:09 162.734E 56.920N 22 6.6 俄羅斯 堪察加半島東部近海
2017/03/27-18:50 172.199E 52.798N 10 6.1 阿留申群島 內爾群島
2017/03/19-23:43 160.737E 8.147S 4 6.0 大洋洲 所羅門群島
2017/03/14-10:51 92.317E 6.129N 10 6.0 印度 尼古巴群島
2017/03/06-06:47 149.344E 6.008S 28 6.5 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2017/02/25-01:28 178.845W 23.203S 396 6.9 大洋洲 斐濟群島南方
2017/02/24-08:32 30.035E 8.451S 10 6.1 非洲 坦干伊喀湖
2017/02/21-22:09 63.921W 19.287S 596 6.5 CHUQUISACA, BOLIVIA
2017/02/18-20:10 66.689W 23.920S 200 6.3 阿根廷 久久伊省
2017/02/10-22:03 125.463E 9.899N 27 6.5 菲律賓 民答那峨島
2017/02/08-06:03 63.245E 25.208N 10 6.3 巴基斯坦西南部
2017/01/22-12:30 155.119E 6.267S 153 8.0 巴布亞紐幾內亞 布干維爾地區
2017/01/20-07:04 161.280E 10.351S 33 6.8 大洋洲 所羅門群島

資料來源: 美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV