Earthquake Information:

地震時間(臺灣時間)經度緯度深度(公里)規模地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2017/05/29-22:35 120.478E 1.265S 9 6.6 印尼 蘇拉維西
2017/05/15-21:22 152.495E 4.018S 10 6.2 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2017/05/12-18:41 90.056W 12.911N 10 6.2 中美洲外海
2017/05/11-07:23 25.738W 56.416S 10 6.8 南大西洋 南三明治群島
2017/05/09-21:52 167.371E 14.618S 178 6.8 大洋洲 萬那杜群島
2017/05/09-09:54 126.287E 24.441N 10 6.0 日本 琉球群島
2017/05/09-01:00 178.572W 51.812N 10 6.4 阿留申群島 安得累諾夫群島
2017/05/01-22:18 136.713W 59.789N 4 6.2 阿拉斯加東南部
2017/05/01-20:31 136.694W 59.862N 0 6.3 阿拉斯加東南部
2017/04/29-04:23 125.064E 5.520N 26 6.8 菲律賓 民答那峨島
2017/04/25-05:38 72.042W 33.056S 10 7.1 智利 法耳巴拉索沿岸
2017/04/19-01:49 75.305W 2.727S 10 6.0 秘魯北部
2017/04/19-01:11 178.397W 18.052S 626 6.0 大洋洲 斐濟群島
2017/04/15-16:19 67.653W 23.236S 135 6.2 智利 安托法加斯卡
2017/04/05-14:09 60.387E 35.858N 10 6.1 NORTHEASTERN IRAN
2017/04/04-01:40 25.153E 22.621S 11 6.5 非洲 波紮那
2017/03/29-12:09 162.734E 56.920N 22 6.6 俄羅斯 堪察加半島東部近海
2017/03/27-18:50 172.199E 52.798N 10 6.1 阿留申群島 內爾群島
2017/03/19-23:43 160.737E 8.147S 4 6.0 大洋洲 所羅門群島
2017/03/14-10:51 92.317E 6.129N 10 6.0 印度 尼古巴群島

資料來源: 美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV