Earthquake Information:

第045號 05月01日15時56分 規模5.3 花蓮秀林地震站西方 7.8 公里 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第045號有感地震報告
發 震 時 間: 93年 5月 1日15時56分11.1秒
震 央 位 置: 北 緯 24.08 °
東 經 121.53 °
震 源 深 度:  21.6 公里
芮 氏 規 模:  5.3
相 對 位 置: 花蓮秀林地震站西方 7.8 公里

各 地 震 度 級

花蓮地區最大震度 7級 宜蘭地區最大震度 5級 南投地區最大震度 4級
太魯閣 7 南 山 5 合歡山 4
秀 林 5 南 澳 4 日月潭 3
吉 安 5 牛 鬥 3 埔 里 2
花蓮港 5 蘇澳港 3 魚 池 1
花蓮市 5 蘇 澳 2
壽 豐 4 內 城 2
西 林 4 宜蘭市 2
和 平 4
鹽 寮 4
磯 崎 3
紅 葉 3
玉 里 1
台中地區最大震度 3級 雲林地區最大震度 3級 桃園地區最大震度 2級
德 基 3 草 嶺 3 三 光 2
台中港 2 古 坑 2 中 壢 2
台中市 1 斗六市 2
四 湖 2
苗栗地區最大震度 2級 嘉義地區最大震度 2級 彰化地區最大震度 2級
獅 潭 2 阿里山 2 員 林 2
獅頭山 2 草 山 2 彰化市 2
鯉魚潭 2 嘉義市 2 大 城 2
三 義 2 大 埔 1
苗栗市 2
新竹地區最大震度 2級 台北地區最大震度 2級 台東地區最大震度 2級
竹 北 2 台北市 2 成 功 2
五分山 2 利 稻 2
五 股 2 蘭 嶼 1
指南宮 1
貢 寮 1
基隆港 1
基隆市 1
鞍 部 1
高雄地區最大震度 1級 台南地區最大震度 1級 澎湖地區最大震度 1級
桃 源 1 東 山 1 馬 公 1
甲 仙 1 楠 西 1
佳 里 1
七 股 1
台南市 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
太魯閣 / 7
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
花蓮 / 5
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
吉安 / 5
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
新城 / 5
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南山 / 5
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
花蓮港 / 5
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
壽豐 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
合歡山 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
西林 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
和平 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南澳 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
紅葉 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
磯碕 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
草嶺 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
蘇澳港 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
德基 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
牛鬥 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
日月潭 / 3
 
Origin Time:2004/05/01 15:56:11
Lon:121.53°E
Lat:24.08°N
Depth:21.6km
Mag:5.3
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist=  7.81,AZ=265.80,PGA(V)= 104.26,PGA(NS)= 224.84,PGA(EW)= 139.07
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 11.92,AZ=342.91,PGA(V)= 74.59,PGA(NS)= 145.59,PGA(EW)= 156.00
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 13.26,AZ=226.61,PGA(V)= 313.67,PGA(NS)= 619.80,PGA(EW)= 384.73
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 14.14,AZ=322.12,PGA(V)= 87.45,PGA(NS)= 228.37,PGA(EW)= 221.49
Stacode=HWAP,Staname=花蓮港,Stalon=121.62,Stalat=23.98,Dist= 14.16,AZ=318.83,PGA(V)= 83.38,PGA(NS)= 112.45,PGA(EW)= 88.41
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 22.83,AZ= 5.34,PGA(V)= 53.12,PGA(NS)= 54.97,PGA(EW)= 55.99
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 27.05,AZ=106.09,PGA(V)= 43.96,PGA(NS)= 47.07,PGA(EW)= 60.59
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 30.54,AZ= 16.79,PGA(V)= 23.27,PGA(NS)= 72.91,PGA(EW)= 73.51
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 34.08,AZ=221.16,PGA(V)= 28.83,PGA(NS)= 33.14,PGA(EW)= 42.53
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 40.81,AZ=357.24,PGA(V)=  5.14,PGA(NS)= 14.95,PGA(EW)= 11.01
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 41.90,AZ=117.24,PGA(V)= 12.86,PGA(NS)= 20.28,PGA(EW)= 19.68
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 42.74,AZ=159.58,PGA(V)= 17.11,PGA(NS)= 95.34,PGA(EW)= 47.97
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 44.78,AZ=210.05,PGA(V)= 13.88,PGA(NS)= 69.15,PGA(EW)= 52.10
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 58.50,AZ= 83.11,PGA(V)=  3.47,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  4.19
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 62.36,AZ=184.24,PGA(V)=  3.35,PGA(NS)= 13.52,PGA(EW)= 10.59
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 66.56,AZ= 17.85,PGA(V)=  5.08,PGA(NS)=  8.49,PGA(EW)=  9.51
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 66.67,AZ= 71.16,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  7.84,PGA(EW)= 14.18
Stacode=TWCP,Staname=蘇澳港,Stalon=121.86,Stalat=24.60,Dist= 66.69,AZ=210.03,PGA(V)=  5.02,PGA(NS)=  9.75,PGA(EW)= 10.23
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 67.87,AZ=209.70,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  5.92,PGA(EW)=  7.66
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 68.23,AZ=166.10,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  4.61
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 69.62,AZ= 74.24,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.91
Stacode=TWE ,Staname=內城 ,Stalon=121.68,Stalat=24.72,Dist= 72.85,AZ=192.43,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  4.25,PGA(EW)=  5.74
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 79.60,AZ=196.88,PGA(V)=  2.21,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  3.29
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 80.29,AZ=129.82,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  4.25,PGA(EW)=  3.89
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 80.87,AZ=139.32,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  4.25
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 81.62,AZ=111.55,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  3.59,PGA(EW)=  2.27
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 83.43,AZ= 15.81,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  1.62
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 85.68,AZ=115.95,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  3.89
Stacode=TCU ,Staname=台中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 86.16,AZ= 95.15,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  2.45
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 89.55,AZ=127.23,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  2.57,PGA(EW)=  5.80
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 96.21,AZ= 49.21,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  4.07,PGA(EW)=  3.41
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 97.29,AZ= 82.46,PGA(V)=  3.05,PGA(NS)=  7.72,PGA(EW)=  4.73
Stacode=HSN ,Staname=竹北 ,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 98.28,AZ=147.97,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  2.81
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 98.77,AZ= 90.37,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  4.67,PGA(EW)=  4.79
Stacode=TWA ,Staname=指南宮,Stalon=121.59,Stalat=24.98,Dist= 100.11,AZ=183.71,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.50
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 101.59,AZ= 58.56,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  6.34,PGA(EW)=  9.63
Stacode=TCUP,Staname=台中港,Stalon=120.52,Stalat=24.26,Dist= 104.03,AZ=101.09,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  2.87
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 104.37,AZ=161.10,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  4.19,PGA(EW)=  3.59
Stacode=TAP ,Staname=台北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 106.50,AZ=179.23,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  2.21
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 106.74,AZ= 66.04,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  3.89,PGA(EW)=  4.97
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 108.40,AZ= 68.37,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  5.80,PGA(EW)=  5.50
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 109.49,AZ= 8.33,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  3.23,PGA(EW)=  2.69
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 111.02,AZ= 27.54,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  3.11,PGA(EW)=  3.59
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 113.22,AZ=193.05,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  3.05,PGA(EW)=  3.17
Stacode=NGL ,Staname=貢寮 ,Stalon=121.92,Stalat=25.04,Dist= 113.85,AZ=200.56,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  0.90
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 114.10,AZ=174.66,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  2.57,PGA(EW)=  2.09
Stacode=KLUP,Staname=基隆港,Stalon=121.74,Stalat=25.13,Dist= 119.03,AZ=190.41,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.91
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 121.46,AZ=191.78,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.78
Stacode=ANP ,Staname=鞍部 ,Stalon=121.53,Stalat=25.18,Dist= 122.59,AZ=180.04,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.14
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 124.54,AZ= 49.89,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  3.83,PGA(EW)=  2.99
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 127.77,AZ= 37.50,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.14
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 128.32,AZ= 79.34,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  3.71
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 128.80,AZ= 60.09,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  5.50,PGA(EW)=  3.77
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 130.51,AZ= 45.07,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.32
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 137.97,AZ= 49.32,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  0.90
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 140.92,AZ= 69.79,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  4.85,PGA(EW)=  6.76
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 141.90,AZ= 45.95,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.02
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 145.99,AZ= 40.96,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.32
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 168.25,AZ= 53.56,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.74
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 179.55,AZ= 55.04,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.26
Stacode=TAI2,Staname=台南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 180.81,AZ= 48.12,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.02
Stacode=PNG ,Staname=馬公 ,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 208.00,AZ= 74.22,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  0.96
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 225.77,AZ=359.22,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.66

          

        
說明 <請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。