Earthquake Information:

第048號 05月08日16時02分 規模5.6 台東蘭嶼地震站東南方 14.9 公里 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第048號有感地震報告
發 震 時 間: 93年 5月 8日16時 2分47.0秒
震 央 位 置: 北 緯 21.93 °
東 經 121.64 °
震 源 深 度:  6.6 公里
芮 氏 規 模:  5.6
相 對 位 置: 台東蘭嶼地震站東南方 14.9 公里

各 地 震 度 級

台東地區最大震度 7級 屏東地區最大震度 2級 雲林地區最大震度 2級
蘭 嶼 7 恆 春 2 草 嶺 2
太麻里 1 墾 丁 1 古 坑 1
台東市 1 屏東市 1 斗六市 1
卑 南 1 九 如 1
成 功 1
高雄地區最大震度 1級 嘉義地區最大震度 1級 台南地區最大震度 1級
高雄港 1 大 埔 1 新 化 1
高雄市 1 草 山 1 台南市 1
旗 山 1 阿里山 1
嘉義市 1
南投地區最大震度 1級
日月潭 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
蘭嶼 / 7
 
Origin Time:2004/05/08 16:02:46
Lon:121.64°E
Lat:21.93°N
Depth:6.6km
Mag:5.6
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 14.91,AZ=145.86,PGA(V)= 100.79,PGA(NS)= 452.98,PGA(EW)= 360.02
Stacode=TWK1,Staname=墾丁 ,Stalon=120.81,Stalat=21.94,Dist= 85.26,AZ= 91.05,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.14
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 92.63,AZ= 95.33,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  2.39
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 101.88,AZ=136.75,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.08
Stacode=TTN ,Staname=台東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 104.22,AZ=151.39,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.50
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 132.62,AZ=168.08,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  2.15
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 147.00,AZ=126.94,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  0.84
Stacode=KAUP,Staname=高雄港,Stalon=120.32,Stalat=22.55,Dist= 153.18,AZ=117.01,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.08
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 153.71,AZ=117.47,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.32
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 159.13,AZ=128.55,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.72
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 179.51,AZ=144.38,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.32
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 182.76,AZ=134.15,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  0.90
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 190.93,AZ=145.77,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.14
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 194.69,AZ=154.17,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.56
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 213.53,AZ=144.52,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.02
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 223.53,AZ=150.60,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.96
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 228.07,AZ=150.31,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.02
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 229.19,AZ=160.90,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  1.32

          

        
說明 <請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。