Earthquake Information:

第125號 11月05日17時32分 規模6.2 南投名間地震站南偏東方 10.1 公里 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第125號有感地震報告
發 震 時 間: 98年11月 5日17時32分57.7秒
震 央 位 置: 北 緯 23.79 °
東 經 120.72 °
震 源 深 度:  24.1 公里
芮 氏 規 模:  6.2
相 對 位 置: 南投名間地震站南偏東方 10.1 公里

各 地 震 度 級

南投地區最大震度 7級 雲林地區最大震度 5級 彰化地區最大震度 5級
名 間 7 古 坑 5 員 林 5
南投市 5 斗六市 5 彰化市 5
魚 池 5 草 嶺 5 大 城 4
日月潭 5 四 湖 4
埔 里 4
合歡山 4
台中地區最大震度 4級 嘉義地區最大震度 4級 花蓮地區最大震度 4級
台中市 4 嘉義市 4 光 復 4
大 肚 4 草 山 3 壽 豐 4
台中港 4 六 腳 3 鹽 寮 4
德 基 4 大 埔 3 花蓮市 4
東 勢 3 阿里山 3 和 平 4
外 埔 3 紅 葉 3
西 林 3
銅 門 3
磯 崎 3
吉 安 3
秀 林 3
太魯閣 3
玉 里 2
花蓮港 2
台南地區最大震度 4級 澎湖地區最大震度 4級 苗栗地區最大震度 3級
佳 里 4 馬 公 4 鯉魚潭 3
東 山 3 三 義 3
楠 西 3 獅 潭 3
善 化 3 苗栗市 3
新 化 3 獅頭山 2
七 股 3
永 康 3
台南市 3
台東地區最大震度 3級 高雄地區最大震度 3級 宜蘭地區最大震度 3級
利 稻 3 甲 仙 3 南 山 3
長 濱 3 旗 山 2 南 澳 3
初 鹿 3 高雄市 2 牛 鬥 3
成 功 2 內 城 3
東 河 2 羅 東 3
卑 南 2 蘇澳港 3
台東市 2 宜蘭市 3
太麻里 2 蘇 澳 2
綠 島 2 龜山島 1
蘭 嶼 2
安 朔 1
大 武 1
台北地區最大震度 3級 新竹地區最大震度 2級 桃園地區最大震度 2級
五分山 3 新竹市 2 三 光 2
板 橋 2 竹 北 2 中 壢 2
指南宮 2 桃園市 2
台北市 2
坪 林 2
信義區 2
基隆港 2
基隆市 2
新 店 1
五 股 1
貢 寮 1
三貂角 1
屏東地區最大震度 2級 馬祖地區最大震度 1級
九 如 2
屏東市 2
枋 寮 1
小琉球 1
恆 春 1
墾 丁 1
鵝鑾鼻 1
Origin Time:2009/11/05 17:32:57
Lon:120.72°E
Lat:23.79°N
Depth:24.1km
Mag:6.2
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 10.06,AZ=164.64,PGA(V)= 64.66,PGA(NS)= 410.51,PGA(EW)= 233.10
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 13.63,AZ=163.20,PGA(V)= 81.17,PGA(NS)= 83.26,PGA(EW)= 113.71
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 19.05,AZ= 52.58,PGA(V)= 41.93,PGA(NS)= 92.00,PGA(EW)= 99.23
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 20.04,AZ=230.09,PGA(V)= 34.63,PGA(NS)= 76.80,PGA(EW)= 107.73
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 20.11,AZ= 65.95,PGA(V)= 91.94,PGA(NS)= 137.10,PGA(EW)= 126.69
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 21.65,AZ= 11.24,PGA(V)= 45.04,PGA(NS)= 124.83,PGA(EW)= 107.13
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 21.85,AZ=242.04,PGA(V)= 40.38,PGA(NS)= 55.09,PGA(EW)= 154.32
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 23.67,AZ=143.37,PGA(V)= 70.70,PGA(NS)= 124.18,PGA(EW)= 150.25
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 34.67,AZ=224.44,PGA(V)= 25.48,PGA(NS)= 22.49,PGA(EW)= 48.63
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 36.35,AZ=153.05,PGA(V)= 47.37,PGA(NS)= 125.07,PGA(EW)= 133.93
Stacode=TCU ,Staname=台中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 39.65,AZ=174.90,PGA(V)= 10.11,PGA(NS)= 28.89,PGA(EW)= 48.51
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 41.67,AZ=156.71,PGA(V)= 23.33,PGA(NS)= 50.60,PGA(EW)= 63.34
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 43.64,AZ= 41.97,PGA(V)= 14.24,PGA(NS)= 57.24,PGA(EW)= 40.08
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 44.50,AZ=100.39,PGA(V)= 25.66,PGA(NS)= 47.07,PGA(EW)= 50.96
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 50.12,AZ= 14.71,PGA(V)= 11.90,PGA(NS)= 23.75,PGA(EW)= 24.64
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 52.64,AZ= 71.26,PGA(V)= 32.48,PGA(NS)= 51.08,PGA(EW)= 78.24
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 53.23,AZ=192.34,PGA(V)= 10.83,PGA(NS)= 14.83,PGA(EW)= 12.14
Stacode=TCUP,Staname=台中港,Stalon=120.52,Stalat=24.26,Dist= 55.45,AZ=159.02,PGA(V)= 19.92,PGA(NS)= 39.06,PGA(EW)= 34.99
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 59.46,AZ= 55.29,PGA(V)= 16.45,PGA(NS)= 24.11,PGA(EW)= 22.25
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 60.63,AZ=173.71,PGA(V)=  9.93,PGA(NS)= 20.82,PGA(EW)= 21.06
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 61.20,AZ= 9.25,PGA(V)=  5.32,PGA(NS)= 16.93,PGA(EW)= 15.37
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 62.07,AZ=185.84,PGA(V)= 15.49,PGA(NS)= 21.89,PGA(EW)= 17.94
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 62.22,AZ= 20.80,PGA(V)=  5.68,PGA(NS)=  8.61,PGA(EW)=  8.08
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 68.01,AZ=221.48,PGA(V)=  9.33,PGA(NS)= 31.52,PGA(EW)= 14.06
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 68.69,AZ=235.14,PGA(V)= 18.96,PGA(NS)= 32.96,PGA(EW)= 58.38
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 69.45,AZ=184.27,PGA(V)=  9.03,PGA(NS)= 16.15,PGA(EW)= 13.76
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 69.65,AZ= 16.19,PGA(V)= 14.00,PGA(NS)= 17.29,PGA(EW)= 16.33
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 69.73,AZ=296.94,PGA(V)=  9.33,PGA(NS)= 14.95,PGA(EW)= 10.77
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 73.65,AZ=334.85,PGA(V)=  5.62,PGA(NS)= 10.23,PGA(EW)=  8.85
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 73.70,AZ=268.04,PGA(V)= 13.16,PGA(NS)= 22.19,PGA(EW)= 21.83
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 77.06,AZ=309.01,PGA(V)=  4.73,PGA(NS)=  5.02,PGA(EW)=  6.52
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 78.72,AZ=278.45,PGA(V)= 10.23,PGA(NS)= 26.44,PGA(EW)= 20.82
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 79.57,AZ= 9.47,PGA(V)=  4.37,PGA(NS)=  8.49,PGA(EW)=  9.63
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 80.85,AZ=263.58,PGA(V)= 12.86,PGA(NS)= 33.08,PGA(EW)= 26.92
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 81.22,AZ=256.07,PGA(V)= 11.01,PGA(NS)= 13.04,PGA(EW)=  7.00
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 84.63,AZ= 31.31,PGA(V)=  9.03,PGA(NS)= 12.50,PGA(EW)= 14.66
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 84.96,AZ=276.08,PGA(V)=  5.98,PGA(NS)= 14.54,PGA(EW)=  9.15
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 85.67,AZ=193.86,PGA(V)=  5.86,PGA(NS)= 12.20,PGA(EW)= 13.04
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 86.23,AZ= 37.77,PGA(V)=  8.49,PGA(NS)= 36.43,PGA(EW)= 27.40
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 86.63,AZ=187.20,PGA(V)=  5.44,PGA(NS)= 22.79,PGA(EW)= 14.36
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 86.91,AZ= 24.60,PGA(V)=  8.08,PGA(NS)= 15.13,PGA(EW)= 12.74
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 88.32,AZ=256.66,PGA(V)=  8.55,PGA(NS)= 17.17,PGA(EW)= 19.20
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 90.87,AZ=261.97,PGA(V)= 12.14,PGA(NS)= 27.99,PGA(EW)= 26.14
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 91.28,AZ=305.00,PGA(V)=  5.38,PGA(NS)=  9.33,PGA(EW)= 11.96
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 93.42,AZ=257.25,PGA(V)= 11.54,PGA(NS)= 26.68,PGA(EW)= 38.88
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 95.82,AZ=250.28,PGA(V)=  7.84,PGA(NS)=  9.81,PGA(EW)=  7.36
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 96.09,AZ= 42.26,PGA(V)=  5.26,PGA(NS)= 13.88,PGA(EW)= 17.53
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 96.67,AZ= 30.64,PGA(V)=  5.32,PGA(NS)= 13.52,PGA(EW)= 12.44
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 97.64,AZ=197.56,PGA(V)=  3.71,PGA(NS)=  6.40,PGA(EW)=  7.30
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 98.47,AZ=223.16,PGA(V)=  3.83,PGA(NS)= 14.00,PGA(EW)= 18.84
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 100.70,AZ=246.05,PGA(V)=  8.85,PGA(NS)= 16.45,PGA(EW)= 10.83
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 101.63,AZ=318.88,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  6.28,PGA(EW)=  7.42
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 108.55,AZ=326.50,PGA(V)=  2.21,PGA(NS)=  5.20,PGA(EW)=  4.85
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 109.76,AZ=339.67,PGA(V)=  4.61,PGA(NS)= 11.13,PGA(EW)=  9.27
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 111.12,AZ= 15.37,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  7.00,PGA(EW)=  4.73
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 113.74,AZ=195.51,PGA(V)=  3.23,PGA(NS)=  4.61,PGA(EW)=  4.91
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 113.75,AZ=341.04,PGA(V)=  5.26,PGA(NS)=  7.24,PGA(EW)=  0.00
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 118.04,AZ=213.88,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  6.22,PGA(EW)=  5.56
Stacode=HSN ,Staname=竹北 ,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 118.93,AZ=194.60,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  6.82,PGA(EW)=  6.04
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 119.49,AZ=241.28,PGA(V)= 15.97,PGA(NS)= 26.86,PGA(EW)= 25.00
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 120.12,AZ= 10.81,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  3.77
Stacode=PNG ,Staname=馬公 ,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 120.40,AZ= 78.11,PGA(V)=  7.96,PGA(NS)= 39.12,PGA(EW)= 21.83
Stacode=TTN ,Staname=台東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 123.19,AZ=338.78,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  5.02,PGA(EW)=  4.49
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 125.28,AZ= 10.49,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  4.25,PGA(EW)=  2.99
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 126.27,AZ=236.04,PGA(V)=  6.76,PGA(NS)= 17.89,PGA(EW)= 12.50
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 127.94,AZ=222.75,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  9.39,PGA(EW)=  7.90
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 134.44,AZ=349.33,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  3.11
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 139.15,AZ=200.30,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  4.49,PGA(EW)=  3.65
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 141.57,AZ= 16.94,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  2.75
Stacode=TWE ,Staname=內城 ,Stalon=121.68,Stalat=24.72,Dist= 142.03,AZ=223.57,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  5.14,PGA(EW)=  9.57
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 145.10,AZ=227.55,PGA(V)=  6.10,PGA(NS)= 16.03,PGA(EW)= 14.95
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 145.49,AZ=328.13,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  3.05,PGA(EW)=  3.11
Stacode=TWCP,Staname=蘇澳港,Stalon=121.86,Stalat=24.60,Dist= 146.24,AZ=232.26,PGA(V)= 10.65,PGA(NS)= 22.55,PGA(EW)= 18.96
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 146.59,AZ=204.01,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  4.61,PGA(EW)=  5.62
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 147.18,AZ=231.95,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  5.68,PGA(EW)=  4.91
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 149.59,AZ=214.48,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  2.27
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 150.81,AZ=224.30,PGA(V)=  5.44,PGA(NS)=  8.49,PGA(EW)=  8.14
Stacode=BAC ,Staname=板橋 ,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 152.63,AZ=208.72,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  5.32,PGA(EW)=  6.52
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist= 156.53,AZ=354.81,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.44
Stacode=SCZ ,Staname=枋寮 ,Stalon=120.63,Stalat=22.37,Dist= 157.38,AZ= 3.38,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.08
Stacode=TWA ,Staname=指南宮,Stalon=121.59,Stalat=24.98,Dist= 158.71,AZ=213.94,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  3.11
Stacode=TAW ,Staname=大武 ,Stalon=120.90,Stalat=22.36,Dist= 159.84,AZ=353.20,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.50
Stacode=TAP ,Staname=台北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 160.07,AZ=210.26,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  3.89
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 161.98,AZ=206.17,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  2.09
Stacode=NPL ,Staname=坪林 ,Stalon=121.71,Stalat=24.94,Dist= 162.37,AZ=218.37,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  2.57
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 163.29,AZ=211.88,PGA(V)=  3.83,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  5.62
Stacode=WLC ,Staname=小琉球,Stalon=120.37,Stalat=22.35,Dist= 163.70,AZ= 12.64,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  1.08
Stacode=EGS ,Staname=龜山島,Stalon=121.94,Stalat=24.84,Dist= 170.46,AZ=226.83,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  1.50
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 178.26,AZ=217.16,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)= 19.80,PGA(EW)= 11.37
Stacode=KLUP,Staname=基隆港,Stalon=121.74,Stalat=25.13,Dist= 181.35,AZ=214.84,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  3.47,PGA(EW)=  4.49
Stacode=NGL ,Staname=貢寮 ,Stalon=121.92,Stalat=25.04,Dist= 184.55,AZ=221.43,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  2.15
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 184.73,AZ=215.35,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  1.74
Stacode=TWB1,Staname=三貂角,Stalon=122.00,Stalat=25.01,Dist= 187.10,AZ=223.87,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.79
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 197.73,AZ=359.19,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.56
Stacode=TWK1,Staname=墾丁 ,Stalon=120.81,Stalat=21.94,Dist= 204.99,AZ=357.27,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  0.96
Stacode=SEB ,Staname=鵝鑾鼻,Stalon=120.86,Stalat=21.90,Dist= 209.56,AZ=356.17,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.84
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 212.23,AZ=336.07,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  2.03
Stacode=MSU ,Staname=馬祖 ,Stalon=119.92,Stalat=26.17,Dist= 275.65,AZ=163.06,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  1.14

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from" inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth can be downloaded 
 from CWBSN_BB website (http://cwbsnbb.cwb.gov.tw) under <Quick CMT>
 option. But this website is not ready to work.
 If you have any questions, please contact easy@cwb.gov.tw 
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2009 11 5 9:32:56.50(UT)
 Hypocenter :  23.79 N 120.72 E  19.30 km
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :       
  4.0403204  5.4970703 -9.6502705
  5.4970703 -15.0676003  0.8067950 x 10+E16 Nt-m
 -9.6502705  0.8067950 11.0272999
 Centroid depth : 18 km
 Mw : 5.43
 Average MISFIT : 0.319 ( The fit is excellen)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 345/ 48/ 39
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 226/ 62/ 131
 
       -###########      
     ----------##########    
   ----------------########-#   
  -------------------#----------  
   --------------######---------- 
  P -----------##########---------- 
 -  ---------#############----------
 -----------################---------
 ---------##################---------
 --------###################---------
 ------#########  ########-------- 
  ----########## T ########------- 
  ---##########  ########------  
   #####################-----   
     ################----    
       ###########-      

        
說明 <請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。