Earthquake Information:

第144號 12月19日21時02分 規模6.9 花蓮市地震站南偏東方 21.4 公里 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第144號有感地震報告
發 震 時 間: 98年12月19日21時 2分16.3秒
震 央 位 置: 北 緯 23.79 °
東 經 121.66 °
震 源 深 度:  43.8 公里
芮 氏 規 模:  6.9
相 對 位 置: 花蓮市地震站南偏東方 21.4 公里

各 地 震 度 級

花蓮地區最大震度 7級 南投地區最大震度 5級 台東地區最大震度 5級
磯 崎 7 合歡山 5 長 濱 5
鹽 寮 6 日月潭 4 成 功 5
花蓮港 6 名 間 4 利 稻 4
壽 豐 5 南投市 4 東 河 4
花蓮市 5 埔 里 3 初 鹿 3
光 復 5 魚 池 3 卑 南 3
吉 安 5 綠 島 3
西 林 5 台東市 3
銅 門 5 太麻里 3
太魯閣 5 安 朔 3
紅 葉 5 蘭 嶼 3
和 平 5 大 武 2
秀 林 4
玉 里 4
宜蘭地區最大震度 5級 台中地區最大震度 5級 雲林地區最大震度 5級
南 澳 5 德 基 5 草 嶺 5
羅 東 5 大 肚 5 古 坑 4
南 山 4 東 勢 4 斗六市 4
蘇澳港 4 台中市 4 四 湖 4
蘇 澳 4 外 埔 4
牛 鬥 4 台中港 4
內 城 4
宜蘭市 4
彰化地區最大震度 5級 嘉義地區最大震度 5級 桃園地區最大震度 4級
彰化市 5 草 山 5 三 光 4
大 城 5 大 埔 4 桃園市 4
員 林 4 嘉義市 4 中 壢 4
六 腳 4
苗栗地區最大震度 4級 高雄地區最大震度 4級 新竹地區最大震度 4級
鯉魚潭 4 桃 源 4 新竹市 4
獅 潭 4 甲 仙 4 竹 北 4
獅頭山 4 旗 山 3
三 義 3 高雄市 3
苗栗市 3 高雄港 3
台南地區最大震度 4級 台北地區最大震度 4級 屏東地區最大震度 3級
楠 西 4 板 橋 4 三地門 3
新 化 4 信義區 4 九 如 3
善 化 4 台北市 4 屏東市 3
佳 里 4 五分山 4 恆 春 3
永 康 4 新 店 3 枋 寮 2
台南市 4 坪 林 3 小琉球 2
七 股 4 三貂角 3 墾 丁 2
東 山 3 貢 寮 3
五 股 3
基隆港 3
基隆市 3
鞍 部 3
澎湖地區最大震度 3級 馬祖地區最大震度 2級 金門地區最大震度 1級
馬 公 3
Origin Time:2009/12/19 21:02:16
Lon:121.66°E
Lat:23.79°N
Depth:43.8km
Mag:6.9
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 14.25,AZ=153.99,PGA(V)= 90.02,PGA(NS)= 158.99,PGA(EW)= 313.85
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 14.78,AZ= 53.05,PGA(V)= 207.98,PGA(NS)= 539.41,PGA(EW)= 539.89
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 18.34,AZ=119.92,PGA(V)= 138.29,PGA(NS)= 198.46,PGA(EW)= 227.83
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 21.33,AZ=166.24,PGA(V)= 44.92,PGA(NS)= 184.05,PGA(EW)= 113.71
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 21.71,AZ= 58.13,PGA(V)= 138.17,PGA(NS)= 201.52,PGA(EW)= 244.64
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 22.76,AZ= 96.65,PGA(V)= 91.94,PGA(NS)= 159.05,PGA(EW)= 151.87
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 22.91,AZ=153.41,PGA(V)= 100.79,PGA(NS)= 93.73,PGA(EW)= 151.33
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 26.23,AZ=138.54,PGA(V)= 122.14,PGA(NS)= 166.05,PGA(EW)= 209.05
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 32.99,AZ=169.60,PGA(V)= 40.44,PGA(NS)= 59.28,PGA(EW)= 71.66
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 41.20,AZ=174.28,PGA(V)= 66.22,PGA(NS)= 136.14,PGA(EW)= 76.26
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 46.49,AZ= 47.38,PGA(V)= 50.66,PGA(NS)= 90.20,PGA(EW)= 87.93
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 55.97,AZ=134.71,PGA(V)= 40.08,PGA(NS)= 88.88,PGA(EW)= 81.23
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 56.55,AZ= 22.53,PGA(V)= 46.66,PGA(NS)= 96.54,PGA(EW)= 98.69
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 58.19,AZ=188.61,PGA(V)= 45.10,PGA(NS)= 80.51,PGA(EW)= 108.74
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 60.65,AZ= 37.06,PGA(V)= 24.05,PGA(NS)= 23.21,PGA(EW)= 28.47
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 71.18,AZ=187.03,PGA(V)= 41.39,PGA(NS)= 95.58,PGA(EW)= 96.24
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 72.20,AZ=135.01,PGA(V)= 28.95,PGA(NS)= 83.08,PGA(EW)= 44.26
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 76.08,AZ=109.07,PGA(V)= 14.18,PGA(NS)= 15.43,PGA(EW)= 20.04
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 77.44,AZ=158.27,PGA(V)= 18.72,PGA(NS)= 68.25,PGA(EW)= 57.42
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 77.63,AZ= 97.67,PGA(V)= 20.34,PGA(NS)= 37.80,PGA(EW)= 51.62
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 81.88,AZ= 99.11,PGA(V)=  8.55,PGA(NS)= 12.86,PGA(EW)= 12.92
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 82.02,AZ= 21.22,PGA(V)= 46.30,PGA(NS)= 144.69,PGA(EW)= 138.05
Stacode=TWCP,Staname=蘇澳港,Stalon=121.86,Stalat=24.60,Dist= 91.75,AZ=192.39,PGA(V)= 42.77,PGA(NS)= 68.67,PGA(EW)= 72.20
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 92.99,AZ=192.37,PGA(V)= 19.38,PGA(NS)= 34.33,PGA(EW)= 33.08
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 93.16,AZ= 44.40,PGA(V)= 42.29,PGA(NS)= 63.82,PGA(EW)= 49.95
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 94.51,AZ=174.47,PGA(V)= 19.44,PGA(NS)= 72.62,PGA(EW)= 66.63
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 98.68,AZ=186.47,PGA(V)= 21.12,PGA(NS)= 63.16,PGA(EW)= 82.19
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 99.38,AZ= 95.67,PGA(V)= 15.13,PGA(NS)= 37.68,PGA(EW)= 28.59
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 99.46,AZ=121.60,PGA(V)= 17.17,PGA(NS)= 26.38,PGA(EW)= 30.69
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 101.02,AZ= 97.48,PGA(V)= 30.09,PGA(NS)= 22.31,PGA(EW)= 36.13
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 102.63,AZ=162.93,PGA(V)= 14.00,PGA(NS)= 16.99,PGA(EW)= 29.43
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 102.75,AZ= 78.14,PGA(V)= 30.21,PGA(NS)= 96.48,PGA(EW)= 109.34
Stacode=TWE ,Staname=內城 ,Stalon=121.68,Stalat=24.72,Dist= 103.04,AZ=181.10,PGA(V)= 11.78,PGA(NS)= 27.04,PGA(EW)= 45.46
Stacode=TCU ,Staname=台中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 107.24,AZ=111.67,PGA(V)= 11.90,PGA(NS)= 33.62,PGA(EW)= 33.50
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 108.45,AZ=184.98,PGA(V)= 14.18,PGA(NS)= 34.39,PGA(EW)= 35.77
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 109.00,AZ=124.58,PGA(V)= 17.29,PGA(NS)= 23.81,PGA(EW)= 32.72
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 111.97,AZ= 99.82,PGA(V)= 32.60,PGA(NS)= 51.50,PGA(EW)= 50.72
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 112.02,AZ= 84.13,PGA(V)= 18.96,PGA(NS)= 44.56,PGA(EW)= 65.92
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 112.40,AZ=137.82,PGA(V)= 11.19,PGA(NS)= 24.52,PGA(EW)= 29.91
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 114.32,AZ=127.36,PGA(V)= 11.07,PGA(NS)= 20.34,PGA(EW)= 13.70
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 114.50,AZ=144.49,PGA(V)= 12.92,PGA(NS)= 23.75,PGA(EW)= 31.94
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 114.94,AZ= 85.97,PGA(V)= 18.18,PGA(NS)= 50.90,PGA(EW)= 55.15
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 115.03,AZ= 52.84,PGA(V)= 18.30,PGA(NS)= 24.58,PGA(EW)= 25.66
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 117.23,AZ=106.10,PGA(V)= 35.65,PGA(NS)= 82.78,PGA(EW)= 68.25
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 118.28,AZ= 29.62,PGA(V)= 10.59,PGA(NS)= 16.81,PGA(EW)= 20.52
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 118.97,AZ=108.82,PGA(V)= 20.16,PGA(NS)= 113.77,PGA(EW)= 114.31
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 119.14,AZ=120.45,PGA(V)=  9.09,PGA(NS)= 31.70,PGA(EW)= 13.28
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 119.38,AZ= 66.10,PGA(V)= 24.40,PGA(NS)= 127.11,PGA(EW)= 156.95
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 121.04,AZ=135.32,PGA(V)=  8.91,PGA(NS)= 17.94,PGA(EW)= 16.51
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 122.21,AZ= 60.44,PGA(V)= 15.37,PGA(NS)= 32.24,PGA(EW)= 33.86
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 122.92,AZ= 29.04,PGA(V)= 10.23,PGA(NS)= 13.52,PGA(EW)=  0.00
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 123.92,AZ=174.83,PGA(V)=  6.64,PGA(NS)= 18.36,PGA(EW)= 15.01
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 125.03,AZ= 9.14,PGA(V)= 13.58,PGA(NS)= 20.34,PGA(EW)= 21.29
Stacode=TTN ,Staname=台東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 125.97,AZ= 24.40,PGA(V)= 11.01,PGA(NS)= 18.30,PGA(EW)= 17.71
Stacode=TCUP,Staname=台中港,Stalon=120.52,Stalat=24.26,Dist= 127.03,AZ=114.11,PGA(V)= 21.17,PGA(NS)= 28.59,PGA(EW)= 36.25
Stacode=NPL ,Staname=坪林 ,Stalon=121.71,Stalat=24.94,Dist= 127.50,AZ=182.22,PGA(V)=  7.06,PGA(NS)= 11.84,PGA(EW)= 12.50
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 127.76,AZ=149.17,PGA(V)= 11.72,PGA(NS)= 25.06,PGA(EW)= 21.95
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 129.65,AZ= 75.56,PGA(V)= 10.89,PGA(NS)= 46.12,PGA(EW)= 47.13
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 132.00,AZ= 63.91,PGA(V)= 15.49,PGA(NS)= 22.67,PGA(EW)= 23.21
Stacode=HSN ,Staname=竹北 ,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 132.72,AZ=150.23,PGA(V)= 11.54,PGA(NS)= 26.08,PGA(EW)= 29.01
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 133.77,AZ= 60.05,PGA(V)= 15.25,PGA(NS)= 26.08,PGA(EW)= 29.07
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 134.75,AZ= 54.43,PGA(V)= 12.92,PGA(NS)= 22.07,PGA(EW)= 26.56
Stacode=BAC ,Staname=板橋 ,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 135.84,AZ=170.48,PGA(V)= 13.28,PGA(NS)= 38.70,PGA(EW)= 44.38
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 138.82,AZ=164.89,PGA(V)= 10.29,PGA(NS)= 45.46,PGA(EW)= 37.15
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 139.01,AZ=159.99,PGA(V)=  9.99,PGA(NS)= 26.98,PGA(EW)= 29.91
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 139.09,AZ=176.06,PGA(V)= 23.87,PGA(NS)= 31.82,PGA(EW)= 24.23
Stacode=TWB1,Staname=三貂角,Stalon=122.00,Stalat=25.01,Dist= 139.17,AZ=194.08,PGA(V)=  4.79,PGA(NS)= 10.41,PGA(EW)= 12.98
Stacode=TAP ,Staname=台北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 139.20,AZ=173.75,PGA(V)= 12.80,PGA(NS)= 31.52,PGA(EW)= 14.00
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 140.25,AZ= 93.33,PGA(V)= 18.48,PGA(NS)= 73.21,PGA(EW)= 94.03
Stacode=NGL ,Staname=貢寮 ,Stalon=121.92,Stalat=25.04,Dist= 140.96,AZ=190.76,PGA(V)=  7.24,PGA(NS)= 14.48,PGA(EW)= 10.71
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 142.67,AZ=184.78,PGA(V)= 16.39,PGA(NS)= 47.85,PGA(EW)= 59.16
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 147.13,AZ= 83.44,PGA(V)= 12.92,PGA(NS)= 55.21,PGA(EW)= 40.61
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 147.51,AZ=170.50,PGA(V)=  6.94,PGA(NS)= 16.87,PGA(EW)= 12.98
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 149.13,AZ= 76.92,PGA(V)=  9.39,PGA(NS)= 27.10,PGA(EW)= 27.40
Stacode=KLUP,Staname=基隆港,Stalon=121.74,Stalat=25.13,Dist= 149.16,AZ=183.01,PGA(V)=  8.37,PGA(NS)= 13.34,PGA(EW)= 18.18
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 150.27,AZ= 28.55,PGA(V)=  5.44,PGA(NS)= 10.47,PGA(EW)= 12.62
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 151.19,AZ=184.22,PGA(V)=  5.92,PGA(NS)=  6.58,PGA(EW)= 11.43
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 154.39,AZ= 59.26,PGA(V)= 12.38,PGA(NS)= 70.52,PGA(EW)= 30.51
Stacode=ANP ,Staname=鞍部 ,Stalon=121.53,Stalat=25.18,Dist= 155.07,AZ=174.97,PGA(V)=  4.61,PGA(NS)=  8.79,PGA(EW)=  8.43
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 155.94,AZ= 42.17,PGA(V)=  8.20,PGA(NS)= 19.32,PGA(EW)= 15.37
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 157.95,AZ= 62.80,PGA(V)= 10.59,PGA(NS)= 55.33,PGA(EW)= 39.96
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 164.08,AZ= 65.50,PGA(V)=  5.02,PGA(NS)= 45.70,PGA(EW)= 32.30
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 165.38,AZ= 49.67,PGA(V)=  7.00,PGA(NS)= 22.43,PGA(EW)= 19.62
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 167.62,AZ= 45.31,PGA(V)=  5.14,PGA(NS)= 22.37,PGA(EW)= 21.83
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 167.80,AZ= 60.33,PGA(V)=  7.48,PGA(NS)= 36.97,PGA(EW)= 33.08
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 171.53,AZ= 44.15,PGA(V)=  4.43,PGA(NS)= 17.05,PGA(EW)= 12.32
Stacode=TAI2,Staname=台南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 173.11,AZ= 59.13,PGA(V)=  7.72,PGA(NS)= 31.76,PGA(EW)= 20.76
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 176.07,AZ= 66.21,PGA(V)=  8.79,PGA(NS)= 47.97,PGA(EW)= 26.86
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist= 176.33,AZ= 27.94,PGA(V)=  5.74,PGA(NS)= 10.35,PGA(EW)= 10.77
Stacode=TAW ,Staname=大武 ,Stalon=120.90,Stalat=22.36,Dist= 176.68,AZ= 26.14,PGA(V)=  4.49,PGA(NS)=  5.68,PGA(EW)=  6.82
Stacode=SCZ ,Staname=枋寮 ,Stalon=120.63,Stalat=22.37,Dist= 189.46,AZ= 34.04,PGA(V)=  3.71,PGA(NS)=  5.98,PGA(EW)=  5.74
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 193.24,AZ= 45.55,PGA(V)=  4.67,PGA(NS)= 11.01,PGA(EW)= 12.98
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 194.17,AZ= 3.19,PGA(V)=  5.44,PGA(NS)= 22.73,PGA(EW)= 23.75
Stacode=KAUP,Staname=高雄港,Stalon=120.32,Stalat=22.55,Dist= 194.23,AZ= 45.29,PGA(V)=  4.61,PGA(NS)= 12.50,PGA(EW)= 12.86
Stacode=WLC ,Staname=小琉球,Stalon=120.37,Stalat=22.35,Dist= 207.51,AZ= 39.72,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  3.95,PGA(EW)=  3.83
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 218.87,AZ= 25.46,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)= 13.16,PGA(EW)= 10.47
Stacode=TWK1,Staname=墾丁 ,Stalon=120.81,Stalat=21.94,Dist= 222.44,AZ= 23.07,PGA(V)=  2.21,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  3.41
Stacode=MSU ,Staname=馬祖 ,Stalon=119.92,Stalat=26.17,Dist= 316.95,AZ=146.34,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  2.57
Stacode=KNM ,Staname=金門 ,Stalon=118.29,Stalat=24.41,Dist= 349.83,AZ=101.31,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.32

          
 ************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used
 waveforms and misfit distribution with respect to depth can be
 downloaded from CWBSN_BB website (http://cwbsnbb.cwb.gov.tw)
 under <Quick CMT> option. 
 If you have any questions, please contact easy@cwb.gov.tw 
 ************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2009 12 19 13: 2:15.20(UT)
 Hypocenter :  23.78 N 121.75 E  45.90 km
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :       
 112.8320084 236.0740051 -8.4068003
 236.0740051-200.6700134-453.3790283 x 10+E16 Nt-m
 -8.4068003-453.3790283 87.8384018
 Centroid depth : 55 km
 Mw : 6.42
 Average MISFIT : 0.529 ( The fit is good   )
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 253/ 29/ 167
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 355/ 84/ 61
 
       ----########      
     ---------###########    
   -----------##------#######   
  -------########------------###  
  -----###########---------------# 
 ----##############---------------- 
 ---################-----------------
 --#################-----------------
 -###################--------  -----
 -#######  #########-------- P -----
 ####### T #########--------  ---- 
  ######  #########-------------- 
  #################-------------  
   ###############-----------   
     ############--------    
       ########----      

        
說明 <請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。