Earthquake Information:

第070號 05月21日08時21分 規模5.9 花蓮縣政府西南方 34.2 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第070號有感地震報告
發 震 時 間: 103年 5月21日 8時21分14.0秒
震 央 位 置: 北 緯 23.74 °
東 經 121.43 °
震 源 深 度:  16.5 公里
芮 氏 規 模:  5.9
相 對 位 置: 花蓮縣政府西南方 34.2 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮)

各 地 震 度 級

花蓮縣地區最大震度 6級 南投縣地區最大震度 4級 宜蘭縣地區最大震度 4級
西 林 6 合歡山 4 南 山 4
光 復 5 日月潭 3 南 澳 3
磯 崎 5 埔 里 3 牛 鬥 3
壽 豐 5 魚 池 2 羅 東 3
鹽 寮 5 名 間 2 宜蘭市 3
銅 門 5 南投市 2 蘇 澳 2
吉 安 5 內 城 2
花蓮市 5
紅 葉 4
秀 林 4
太魯閣 4
玉 里 3
和 平 3
臺東縣地區最大震度 3級 臺中市地區最大震度 3級 嘉義縣地區最大震度 3級
長 濱 3 德 基 3 阿里山 3
池 上 3 霧 峰 2 草 山 2
利 稻 3 東 勢 2 大 埔 2
成 功 2 臺中市 2 六 腳 2
東 河 2 大 肚 2
初 鹿 1 外 埔 2
卑 南 1
臺東市 1
綠 島 1
太麻里 1
蘭 嶼 1
雲林縣地區最大震度 3級 彰化縣地區最大震度 3級 桃園縣地區最大震度 3級
草 嶺 3 員 林 3 三 光 3
古 坑 3 二 水 2 中 壢 3
斗六市 3 彰化市 2 桃園市 3
四 湖 2 大 城 2
新竹縣地區最大震度 3級 新竹市地區最大震度 3級 新北市地區最大震度 3級
竹 東 3 新竹市 3 新北市 3
竹北市 3 五分山 3
新 店 2
五 股 2
坪 林 2
三貂角 1
貢 寮 1
高雄市地區最大震度 2級 苗栗縣地區最大震度 2級 嘉義市地區最大震度 2級
桃 源 2 鯉魚潭 2 嘉義市 2
甲 仙 2 三 義 2
高雄市 2 獅 潭 2
旗 山 1 獅頭山 2
苗栗市 2
竹 南 2
臺南市地區最大震度 2級 臺北市地區最大震度 2級 屏東縣地區最大震度 2級
東 山 2 指南宮 2 九 如 2
楠 西 2 臺北市 2 三地門 1
新 化 2 信義區 2 屏東市 1
善 化 2 陽明山 2 恆 春 1
永 康 2
七 股 2
臺南市 1
基隆市地區最大震度 2級 澎湖縣地區最大震度 1級
基隆市 2 馬公市 1
Origin Time:2014/05/21 08:21:13
Lon:121.43°E
Lat:23.74°N
Depth:16.5km
Mag:5.9
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist=  7.57,AZ=317.65,PGA(V)= 93.19,PGA(NS)= 244.11,PGA(EW)= 168.14
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist=  8.55,AZ=186.15,PGA(V)= 84.46,PGA(NS)= 301.24,PGA(EW)= 325.94
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 12.11,AZ=284.41,PGA(V)= 37.98,PGA(NS)= 90.80,PGA(EW)= 113.29
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 16.85,AZ=206.89,PGA(V)= 69.63,PGA(NS)= 246.56,PGA(EW)= 130.70
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 25.44,AZ=222.75,PGA(V)= 40.86,PGA(NS)= 99.24,PGA(EW)= 81.53
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 26.26,AZ=193.53,PGA(V)= 91.52,PGA(NS)= 223.00,PGA(EW)= 162.22
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 27.74,AZ= 22.61,PGA(V)= 30.21,PGA(NS)= 60.65,PGA(EW)= 75.13
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 29.51,AZ=206.71,PGA(V)= 44.56,PGA(NS)= 102.35,PGA(EW)= 98.64
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 32.37,AZ=214.72,PGA(V)= 13.70,PGA(NS)= 72.20,PGA(EW)= 103.48
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 42.14,AZ=204.60,PGA(V)= 19.14,PGA(NS)= 35.89,PGA(EW)= 20.52
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 44.47,AZ= 16.98,PGA(V)=  9.63,PGA(NS)= 11.31,PGA(EW)= 11.49
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 46.41,AZ=357.64,PGA(V)=  7.36,PGA(NS)= 13.10,PGA(EW)= 15.43
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 48.08,AZ=160.20,PGA(V)= 16.75,PGA(NS)= 40.74,PGA(EW)= 47.32
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 50.72,AZ=202.47,PGA(V)= 28.11,PGA(NS)= 56.23,PGA(EW)= 36.85
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 55.83,AZ=106.89,PGA(V)=  5.08,PGA(NS)= 18.24,PGA(EW)= 11.55
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 57.34,AZ=122.41,PGA(V)=  3.23,PGA(NS)= 10.41,PGA(EW)=  9.57
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 60.36,AZ=108.20,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  4.13,PGA(EW)=  3.17
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 63.25,AZ=154.16,PGA(V)=  9.15,PGA(NS)= 17.59,PGA(EW)= 10.89
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 67.98,AZ= 68.33,PGA(V)=  7.36,PGA(NS)= 13.16,PGA(EW)= 14.18
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 70.84,AZ= 4.94,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  7.24,PGA(EW)=  7.24
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 71.11,AZ=206.92,PGA(V)= 14.00,PGA(NS)= 17.05,PGA(EW)= 13.46
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 73.58,AZ= 34.43,PGA(V)=  7.06,PGA(NS)=  9.75,PGA(EW)= 12.62
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 74.12,AZ= 17.10,PGA(V)=  5.03,PGA(NS)=  7.90,PGA(EW)=  8.79
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 77.02,AZ=101.76,PGA(V)=  4.85,PGA(NS)=  7.18,PGA(EW)=  5.80
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 77.98,AZ=176.17,PGA(V)= 10.47,PGA(NS)= 34.04,PGA(EW)= 41.87
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 78.52,AZ= 78.80,PGA(V)=  3.17,PGA(NS)=  6.28,PGA(EW)=  9.15
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 78.99,AZ=103.94,PGA(V)=  5.03,PGA(NS)=  6.64,PGA(EW)=  7.06
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 82.16,AZ=114.51,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  3.89,PGA(EW)=  4.85
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 83.00,AZ=202.81,PGA(V)=  7.78,PGA(NS)= 18.42,PGA(EW)= 15.25
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 83.46,AZ= 95.79,PGA(V)=  4.79,PGA(NS)=  7.42,PGA(EW)=  6.34
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 84.34,AZ=133.43,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  5.32,PGA(EW)=  5.98
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 85.53,AZ= 8.78,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  5.50,PGA(EW)=  4.49
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 88.09,AZ= 86.36,PGA(V)=  4.01,PGA(NS)=  7.48,PGA(EW)=  9.81
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 88.73,AZ=120.84,PGA(V)=  2.21,PGA(NS)=  3.17,PGA(EW)=  2.87
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 90.35,AZ=106.05,PGA(V)=  4.67,PGA(NS)=  8.73,PGA(EW)= 10.59
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 91.17,AZ= 88.61,PGA(V)=  4.55,PGA(NS)= 12.26,PGA(EW)= 11.01
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 93.19,AZ= 46.96,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  4.43,PGA(EW)=  3.35
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 94.76,AZ=135.62,PGA(V)=  2.93,PGA(NS)=  4.61,PGA(EW)=  4.43
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 95.57,AZ= 63.60,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  6.16,PGA(EW)=  5.20
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 97.07,AZ=113.30,PGA(V)=  3.35,PGA(NS)=  6.22,PGA(EW)=  6.10
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 99.04,AZ= 56.67,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  3.83
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 99.53,AZ=116.41,PGA(V)=  3.77,PGA(NS)=  6.88,PGA(EW)=  6.58
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 100.96,AZ=188.17,PGA(V)=  4.55,PGA(NS)= 19.32,PGA(EW)= 14.72
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 101.02,AZ=138.14,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  4.85,PGA(EW)=  2.69
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 103.01,AZ= 19.78,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  2.27
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 103.22,AZ=149.74,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  5.26
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 103.30,AZ=129.89,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  2.33
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 104.19,AZ=176.32,PGA(V)=  5.92,PGA(NS)=  8.61,PGA(EW)= 10.11
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 105.40,AZ= 75.45,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  6.94,PGA(EW)=  6.70
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 106.00,AZ=204.16,PGA(V)=  3.35,PGA(NS)=  5.20,PGA(EW)=  4.61
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 107.80,AZ= 19.54,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.97
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 108.02,AZ=156.51,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  5.38,PGA(EW)=  5.50
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 108.39,AZ= 61.22,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  3.17,PGA(EW)=  3.65
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 109.52,AZ=198.40,PGA(V)=  4.25,PGA(NS)= 12.98,PGA(EW)= 16.27
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 110.63,AZ= 56.59,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  1.79
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 110.69,AZ=146.15,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  4.31,PGA(EW)=  4.25
Stacode=TWE ,Staname=內城 ,Stalon=121.68,Stalat=24.72,Dist= 111.83,AZ=193.14,PGA(V)=  4.13,PGA(NS)=  6.58,PGA(EW)=  6.82
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 112.49,AZ= 14.64,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  1.50
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 112.51,AZ= 49.88,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  2.69
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 116.23,AZ=162.49,PGA(V)=  3.11,PGA(NS)= 10.53,PGA(EW)=  9.69
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 117.36,AZ= 96.86,PGA(V)=  2.21,PGA(NS)=  5.56,PGA(EW)=  4.49
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 117.64,AZ=358.17,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.26
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 118.56,AZ=196.10,PGA(V)=  2.75,PGA(NS)=  6.52,PGA(EW)=  8.14
Stacode=NJN ,Staname=竹南 ,Stalon=120.87,Stalat=24.68,Dist= 119.58,AZ=151.47,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)=  5.92,PGA(EW)=  6.70
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 122.99,AZ=160.00,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  8.26,PGA(EW)=  6.70
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 123.14,AZ= 84.91,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  6.22,PGA(EW)=  3.65
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 124.89,AZ= 77.10,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  4.73,PGA(EW)=  3.11
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 128.31,AZ=160.67,PGA(V)=  3.41,PGA(NS)= 10.17,PGA(EW)=  9.57
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 129.87,AZ=185.42,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  2.99,PGA(EW)=  2.03
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 131.31,AZ= 56.21,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  3.29,PGA(EW)=  2.93
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 134.42,AZ= 60.44,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  3.23,PGA(EW)=  3.65
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 135.03,AZ= 20.91,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  0.84
Stacode=NPL ,Staname=坪林 ,Stalon=121.71,Stalat=24.94,Dist= 136.27,AZ=192.02,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.63,PGA(EW)=  1.74
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 136.42,AZ= 36.46,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.14
Stacode=TWA ,Staname=指南宮,Stalon=121.59,Stalat=24.98,Dist= 138.60,AZ=186.71,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  2.63,PGA(EW)=  2.87
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 138.61,AZ=169.97,PGA(V)=  3.83,PGA(NS)=  8.61,PGA(EW)= 10.29
Stacode=BAC ,Staname=新北市,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 139.84,AZ=180.39,PGA(V)=  3.77,PGA(NS)=  8.26,PGA(EW)= 10.23
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 140.47,AZ=174.79,PGA(V)=  2.63,PGA(NS)=  8.20,PGA(EW)=  9.27
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 144.00,AZ= 45.37,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  1.79
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 144.48,AZ=183.28,PGA(V)=  3.05,PGA(NS)=  7.00,PGA(EW)=  7.72
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 144.56,AZ= 57.73,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  2.57
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 145.29,AZ=185.48,PGA(V)=  4.67,PGA(NS)=  7.42,PGA(EW)=  6.16
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 147.24,AZ= 40.48,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.99,PGA(EW)=  4.07
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 149.99,AZ= 56.79,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.91,PGA(EW)=  1.79
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 151.36,AZ=179.65,PGA(V)=  2.21,PGA(NS)=  4.37,PGA(EW)=  4.01
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 151.42,AZ= 39.28,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  2.27
Stacode=TWB1,Staname=三貂角,Stalon=122.00,Stalat=25.01,Dist= 152.07,AZ=202.13,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.56
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 152.20,AZ= 64.66,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  4.37
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 152.21,AZ=193.42,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  9.75,PGA(EW)= 11.96
Stacode=NGL ,Staname=貢寮 ,Stalon=121.92,Stalat=25.04,Dist= 152.68,AZ=199.01,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  0.90
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 160.41,AZ=192.44,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  2.69
Stacode=ANP ,Staname=陽明山,Stalon=121.53,Stalat=25.18,Dist= 160.65,AZ=183.50,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  4.13,PGA(EW)=  3.89
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 172.71,AZ= 41.46,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  2.99
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 188.44,AZ=356.08,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.38
Stacode=PNG ,Staname=馬公市,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 191.59,AZ= 84.36,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  0.96
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 204.25,AZ= 20.17,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.96

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth can be downloaded 
 from CWBSN_BB website (http://cwbsnbb.cwb.gov.tw) under <Quick CMT>
 and <Final CMT> option. If you have any question, please contact
 seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2014 5 21 0:21:14.00 (UT)
 Hypocenter :  23.74 N 121.45 E  18.01 km
 ML : 5.92
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
 -13.4416780 11.2295437  2.2866533
 11.2295437 -5.1080537 13.8602686 x 1E+16 Nt-m
  2.2866533 13.8602686 18.5497322
 Centroid depth : 18 km
 Mw : 5.53
 Azgap : 204.56
 Average MISFIT : 0.278 ( The fit is excellen)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 79.06/42.28/ 132.43
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 208.05/60.23/ 58.47
 
       ------------      
     ---------------####    
   - P -----------###########   
  ---  ---------###############  
  --------------################## 
 -------------#########  ######### 
 -------------########## T ##########
 -----------############  #########-
 ----------########################--
 ----------######################----
 ##------####################------ 
  ####---#################-------- 
  ######----#####---------------  
   ####----------------------   
     #-------------------    
       ------------      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。