Earthquake Information:

第023號 04月20日19時20分 規模5.5 花蓮縣政府南方 36.9 公里 (位於臺灣東部海域) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第023號有感地震報告
發 震 時 間: 104年 4月20日19時20分47.3秒
震 央 位 置: 北 緯 23.66 °
東 經 121.66 °
震 源 深 度:  38.3 公里
芮 氏 規 模:  5.5
相 對 位 置: 花蓮縣政府南方 36.9 公里 (位於臺灣東部海域)

各 地 震 度 級

花蓮縣地區最大震度 4級 臺東縣地區最大震度 3級 南投縣地區最大震度 3級
磯 崎 4 長 濱 3 合歡山 3
光 復 4 成 功 3 日月潭 3
壽 豐 4 池 上 2 埔 里 2
鹽 寮 3 東 河 2 南投市 2
西 林 3 初 鹿 1 魚 池 1
花蓮市 3 綠 島 1 名 間 1
吉 安 3 卑 南 1
銅 門 3 臺東市 1
太魯閣 3 蘭 嶼 1
紅 葉 2
秀 林 2
和 平 2
臺中市地區最大震度 3級 彰化縣地區最大震度 3級 宜蘭縣地區最大震度 2級
德 基 3 員 林 3 南 澳 2
霧 峰 2 二 水 2 南 山 2
東 勢 2 彰化市 2 牛 鬥 2
大 肚 2 大 城 2 蘇 澳 1
臺中市 1 羅 東 1
外 埔 1 宜蘭市 1
嘉義縣地區最大震度 2級 雲林縣地區最大震度 2級 苗栗縣地區最大震度 2級
阿里山 2 草 嶺 2 鯉魚潭 2
草 山 2 古 坑 2 獅 潭 1
大 埔 1 斗六市 2 三 義 1
六 腳 1 四 湖 1 獅頭山 1
苗栗市 1
竹 南 1
嘉義市地區最大震度 2級 新竹縣地區最大震度 2級 高雄市地區最大震度 1級
嘉義市 2 竹北市 2 桃 源 1
竹 東 1 甲 仙 1
旗 山 1
高雄市 1
桃園市地區最大震度 1級 臺南市地區最大震度 1級 新竹市地區最大震度 1級
三 光 1 東 山 1 新竹市 1
中 壢 1 楠 西 1
桃園市 1 新 化 1
善 化 1
佳 里 1
永 康 1
七 股 1
屏東縣地區最大震度 1級 新北市地區最大震度 1級 臺北市地區最大震度 1級
三地門 1 新北市 1 信義區 1
九 如 1 五分山 1 臺北市 1
屏東市 1
恆 春 1
南 灣 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
磯崎 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
光復 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
壽豐 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
德基 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
日月潭 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
員林 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
合歡山 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
花蓮市 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
吉安 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
西林 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
成功 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
長濱 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
鹽寮 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
銅門 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
太魯閣 / 3
 
Origin Time:2015/04/20 19:20:47
Lon:121.66°E
Lat:23.66°N
Depth:38.3km
Mag:5.5
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 12.51,AZ=115.03,PGA(V)= 31.76,PGA(NS)= 37.33,PGA(EW)= 31.88
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 18.17,AZ= 98.59,PGA(V)= 10.23,PGA(NS)= 22.91,PGA(EW)= 33.56
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 27.60,AZ=167.92,PGA(V)= 10.17,PGA(NS)= 22.73,PGA(EW)= 22.01
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 27.80,AZ=127.21,PGA(V)=  6.70,PGA(NS)= 12.74,PGA(EW)= 14.83
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 27.97,AZ=146.53,PGA(V)= 10.11,PGA(NS)= 27.87,PGA(EW)= 19.26
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 35.21,AZ=172.49,PGA(V)=  4.55,PGA(NS)= 14.36,PGA(EW)= 15.01
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 36.02,AZ=164.25,PGA(V)= 11.13,PGA(NS)= 11.55,PGA(EW)= 11.90
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 37.82,AZ=153.46,PGA(V)= 12.86,PGA(NS)= 17.59,PGA(EW)= 15.43
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 37.92,AZ= 62.86,PGA(V)=  3.47,PGA(NS)=  6.82,PGA(EW)=  7.96
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 43.56,AZ= 29.10,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  7.54,PGA(EW)=  8.37
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 46.95,AZ=173.29,PGA(V)=  4.37,PGA(NS)=  5.68,PGA(EW)=  5.62
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 55.30,AZ=176.23,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)= 13.64,PGA(EW)=  8.08
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 66.43,AZ=143.71,PGA(V)=  5.44,PGA(NS)=  8.37,PGA(EW)= 13.04
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 68.79,AZ= 25.14,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  8.61,PGA(EW)=  8.79
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 72.30,AZ=187.30,PGA(V)=  3.17,PGA(NS)=  5.92,PGA(EW)=  7.24
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 77.00,AZ= 35.69,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  3.65
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 80.32,AZ=107.78,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  5.44,PGA(EW)= 11.84
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 81.43,AZ=118.65,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  3.29
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 82.56,AZ=142.20,PGA(V)=  6.04,PGA(NS)= 12.92,PGA(EW)=  9.87
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 84.38,AZ= 25.40,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  5.56,PGA(EW)=  5.14
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 84.87,AZ=108.66,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.56
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 85.31,AZ=186.18,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  5.68,PGA(EW)=  5.38
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 87.90,AZ= 78.98,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  4.07,PGA(EW)=  2.99
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 90.61,AZ=161.86,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  7.54,PGA(EW)=  6.16
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 100.37,AZ= 86.03,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  3.11
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 101.35,AZ=103.70,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  2.39
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 103.41,AZ=105.33,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  3.35
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 105.92,AZ= 33.20,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.26
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 106.61,AZ=113.43,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  3.35,PGA(EW)=  2.81
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 106.69,AZ= 58.78,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  2.27
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 106.98,AZ=191.00,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.02
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 107.23,AZ=128.18,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  3.11,PGA(EW)=  3.59
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 107.42,AZ= 98.96,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  1.85
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 108.59,AZ=175.44,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  2.69,PGA(EW)=  2.09
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 110.49,AZ= 32.41,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.78
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 110.98,AZ= 10.06,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 111.04,AZ= 91.40,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  3.65,PGA(EW)=  3.71
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 112.83,AZ=185.90,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  1.85
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 112.88,AZ=118.46,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  2.09
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 112.99,AZ= 27.16,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.72,PGA(EW)=  0.84
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 113.97,AZ= 72.54,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  2.69
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 114.40,AZ= 93.05,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  3.89,PGA(EW)=  3.47
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 114.83,AZ=106.85,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  5.74,PGA(EW)=  8.91
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 115.48,AZ= 66.47,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.02
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 116.14,AZ=165.20,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.91,PGA(EW)=  2.27
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 117.29,AZ=130.41,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  2.87
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 121.55,AZ=112.60,PGA(V)=  2.57,PGA(NS)=  7.00,PGA(EW)=  5.20
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 122.62,AZ=184.63,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.08
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 123.00,AZ=142.41,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.91,PGA(EW)=  1.97
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 123.12,AZ=132.73,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.38
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 123.90,AZ=115.11,PGA(V)=  2.93,PGA(NS)=  6.22,PGA(EW)=  5.32
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 126.02,AZ= 69.62,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  0.96
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 126.07,AZ=148.40,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  1.62
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 126.44,AZ= 81.74,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  2.33
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 126.58,AZ=126.09,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  1.02
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 126.65,AZ= 59.54,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.62
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 126.90,AZ= 65.51,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.02
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 131.21,AZ=139.81,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.44
Stacode=NJN ,Staname=竹南 ,Stalon=120.87,Stalat=24.68,Dist= 138.81,AZ=144.76,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.91
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 139.92,AZ=152.30,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 141.38,AZ= 99.08,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  3.59,PGA(EW)=  3.41
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 145.00,AZ=153.17,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  3.05
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 145.43,AZ= 45.79,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.26
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 145.79,AZ= 88.97,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  2.03
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 146.17,AZ= 82.31,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.02
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 147.27,AZ= 63.93,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.32
Stacode=BAC ,Staname=新北市,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 149.77,AZ=171.55,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.26
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 151.60,AZ= 67.50,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.38
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 152.27,AZ=161.98,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.90
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 152.44,AZ=166.45,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.32
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 153.21,AZ=176.60,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.66
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 153.25,AZ=174.50,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.54
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 156.24,AZ= 53.53,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  0.84
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 156.85,AZ=184.53,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.38
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 157.65,AZ= 48.87,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.38
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 158.34,AZ= 70.11,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.08
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 160.88,AZ= 64.65,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  0.90
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 161.34,AZ= 47.55,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  1.85
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 170.46,AZ= 70.52,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.26
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 179.99,AZ= 3.28,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.44
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 183.27,AZ= 48.63,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.78
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 205.95,AZ= 27.05,PGA(V)=  0.24,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.54
Stacode=SNW ,Staname=南灣 ,Stalon=120.75,Stalat=21.96,Dist= 209.59,AZ= 26.35,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.84

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2015 4 20 11:20:46.00 (UT)
 Hypocenter :  23.63 N 121.75 E  32.59 km
 ML : 5.54
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
  0.6050284  0.0253074 -1.3917112
  0.0253074 -1.8784649  1.0430704 x 1E+16 Nt-m
 -1.3917112  1.0430704  1.2734365
 Centroid depth : 36 km
 Mw : 4.86
 Azgap : 240.22
 Average MISFIT : 0.300 (The fit is excellent)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 331.41/36.51/ 32.82
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 214.01/71.19/ 121.88
 
       ############      
     ---------###########    
   ----------------###-------   
  ------------------###---------  
  -----------------#######-------- 
 --  -----------###########------- 
 --- P ---------##############-------
 ---  --------################------
 -------------#################------
 -----------###################------
 ---------#########  ########----- 
  -------########## T ########---- 
  ------##########  #######----  
   ---#####################--   
     ###################-    
       ############      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。