Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南澳 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
太魯閣 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
和平 / 3
 
Origin Time:2015/10/08 05:50:13
Lon:121.80°E
Lat:24.25°N
Depth:17.1km
Mag:4.4
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist=  8.50,AZ=139.51,PGA(V)= 10.05,PGA(NS)= 21.83,PGA(EW)= 19.32
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 20.33,AZ=164.26,PGA(V)= 10.17,PGA(NS)= 25.90,PGA(EW)= 43.01
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 20.91,AZ= 61.19,PGA(V)=  9.81,PGA(NS)= 31.05,PGA(EW)= 21.24
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 27.46,AZ= 47.28,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  2.81
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 35.96,AZ= 32.45,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.62,PGA(EW)=  1.62
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 39.17,AZ= 38.65,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  1.68
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 40.17,AZ=188.15,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.50
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 43.40,AZ= 28.15,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  1.97
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 44.54,AZ= 45.14,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  3.05,PGA(EW)=  1.91
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 47.08,AZ=176.23,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  3.65
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 48.89,AZ=151.56,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  6.22,PGA(EW)=  5.68
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 51.61,AZ= 35.69,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  1.91
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 55.18,AZ= 77.76,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  2.99
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 57.17,AZ=175.21,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.26
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 60.84,AZ= 37.23,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.02
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 64.59,AZ=136.74,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.38
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 65.17,AZ= 89.98,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.14
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 65.37,AZ= 23.47,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.54
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 90.33,AZ=126.63,PGA(V)=  0.24,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.60

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。