Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南澳 / 4
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
和平 / 3
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
太魯閣 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
羅東 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
蘇澳 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
牛鬥 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
宜蘭市 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
三光 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南山 / 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南澳 / 4
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
和平 / 3
Origin Time:2017/07/02 14:45:11
Lon:121.81°E
Lat:24.45°N
Depth:18.7km
Mag:3.5
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist=  6.85,AZ= 70.93,PGA(V)= 13.94,PGA(NS)= 66.04,PGA(EW)= 54.49
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 16.65,AZ= 22.89,PGA(V)=  4.85,PGA(NS)=  9.15,PGA(EW)=  7.36
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 18.58,AZ=194.74,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  3.23,PGA(EW)=  2.93
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 25.50,AZ=170.85,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  5.26,PGA(EW)=  4.19
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 32.19,AZ=131.17,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  4.07
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 35.63,AZ=170.74,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.08
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 37.25,AZ= 31.15,PGA(V)=  3.65,PGA(NS)=  5.86,PGA(EW)=  5.86
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 43.76,AZ= 88.77,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  1.97
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 51.76,AZ=119.18,PGA(V)=  0.24,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  0.84

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。