Earthquake Information:

‧第036號 08月11日09時58分 規模5.0 臺東縣政府東北方 52.6 公里 (位於臺東縣近海) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第036號有感地震報告
發 震 時 間: 106年 8月11日 9時58分54.4秒
震 央 位 置: 北 緯 23.16 °
東 經 121.42 °
震 源 深 度:  22.4 公里
芮 氏 規 模:  5.0
相 對 位 置: 臺東縣政府東北方 52.6 公里 (位於臺東縣近海)

各 地 震 度 級

臺東縣地區最大震度 4級 花蓮縣地區最大震度 3級 高雄市地區最大震度 2級
成 功 4 玉 里 3 桃 源 2
長 濱 3 紅 葉 2 旗 山 1
池 上 3 光 復 1 高雄市 1
東 河 3 磯 崎 1
利 稻 3 鹽 寮 1
初 鹿 2 壽 豐 1
卑 南 1 銅 門 1
臺東市 1 花蓮市 1
蘭 嶼 1 西 林 1
綠 島 1
安 朔 1
嘉義縣地區最大震度 2級 雲林縣地區最大震度 2級 臺南市地區最大震度 2級
草 山 2 草 嶺 2 新 化 2
阿里山 1 古 坑 1 善 化 2
大 埔 1 斗六市 1 楠 西 1
六 腳 1 四 湖 1 東 山 1
永 康 1
佳 里 1
臺南市 1
七 股 1
南投縣地區最大震度 1級 屏東縣地區最大震度 1級 嘉義市地區最大震度 1級
日月潭 1 九 如 1 嘉義市 1
名 間 1 屏東市 1
南投市 1
彰化縣地區最大震度 1級 臺中市地區最大震度 1級
員 林 1 大 肚 1
二 水 1
彰化市 1
大 城 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
成功 / 4
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
利稻 / 3
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
玉里 / 3
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
長濱 / 3
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
池上 / 3
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
東河 / 3
Origin Time:2017/08/11 09:58:54
Lon:121.42°E
Lat:23.16°N
Depth:22.4km
Mag:5.0
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist=  8.37,AZ= 37.90,PGA(V)= 18.72,PGA(NS)= 53.24,PGA(EW)= 38.58
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 17.84,AZ=189.31,PGA(V)=  6.04,PGA(NS)= 13.64,PGA(EW)= 13.76
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 21.97,AZ= 71.78,PGA(V)= 12.14,PGA(NS)= 23.57,PGA(EW)= 19.32
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 23.86,AZ= 30.50,PGA(V)=  4.19,PGA(NS)=  9.69,PGA(EW)=  7.66
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 24.60,AZ=150.69,PGA(V)=  6.76,PGA(NS)=  7.42,PGA(EW)= 13.64
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 39.58,AZ=165.79,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  5.86
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 40.86,AZ= 94.61,PGA(V)=  9.93,PGA(NS)=  9.03,PGA(EW)= 10.89
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 47.32,AZ= 45.85,PGA(V)=  2.63,PGA(NS)=  3.71,PGA(EW)=  3.05
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 51.49,AZ= 43.07,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  2.27
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 52.63,AZ= 31.52,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.08
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 53.81,AZ=354.94,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.90
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 58.70,AZ=185.95,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  2.15
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 62.28,AZ=191.79,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.38
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 67.29,AZ= 90.32,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  4.13,PGA(EW)=  2.45
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 73.47,AZ=121.94,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  1.20
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 82.51,AZ= 96.66,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.20
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 84.66,AZ=192.47,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.56
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 87.50,AZ=104.21,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.69,PGA(EW)=  1.97
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 89.79,AZ=184.55,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.66
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 90.47,AZ=122.59,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  2.57,PGA(EW)=  3.05
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 91.63,AZ= 91.92,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  0.72
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 92.64,AZ=192.12,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.08
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 94.97,AZ= 97.13,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.14
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 95.89,AZ=146.76,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  1.56
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 106.27,AZ= 63.14,PGA(V)=  0.18,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.26
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 107.99,AZ=110.32,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  1.74
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 108.31,AZ= 69.92,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.02
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 108.77,AZ= 85.22,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  1.79
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 108.98,AZ= 60.77,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.72,PGA(EW)=  1.02
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 109.14,AZ=136.88,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  1.74
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 109.46,AZ=124.35,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  2.03
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 109.56,AZ=131.36,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  0.90
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 112.45,AZ=137.57,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.14
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 116.22,AZ= 88.85,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  2.51
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 122.23,AZ= 83.79,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.02
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 123.76,AZ=135.95,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.50
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 124.80,AZ=353.61,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  0.84
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 125.05,AZ= 90.82,PGA(V)=  0.24,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.44
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 126.10,AZ= 81.71,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.79
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 126.30,AZ=106.61,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.32
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 131.12,AZ= 60.05,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.84
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 132.99,AZ=113.51,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 135.25,AZ=139.19,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.08
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 136.88,AZ= 89.51,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  1.26
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 139.61,AZ=123.96,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  0.84
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 139.73,AZ=140.77,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.08

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2017 8 11 1:58:54.00 (UT)
 Hypocenter :  23.16 N 121.42 E  22.38 km
 ML : 5.06
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
 -0.0450112  0.1135076 -0.0715550
  0.1135076 -0.5355281 -0.1471628 x 1E+16 Nt-m
 -0.0715550 -0.1471628  0.5805392
 Centroid depth : 19 km
 Mw : 4.45
 Azgap : 214.34
 Average MISFIT : 0.320 (The fit is excellent)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 201.24/39.34/ 104.12
 nodal plane(2) strike/dip/slip:  3.21/52.06/ 78.69
 
       --------####      
     ---------#####------    
   ---------#########--------   
  ---------############---------  
  --------###############--------- 
 --------#################--------- 
 --------##################----------
 -------########  ########----------
 -------######## T ########-------  
 -------########  ########------- P 
 ------##################--------  
  -----##################--------- 
  -----################---------  
   ----#############---------   
     --##########--------    
       ######------      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。