Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
安朔 / 4
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
大武 / 3
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
太麻里 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
春日 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
高雄市 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
三地門 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
屏東市 / 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
安朔 / 4
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
大武 / 3
Origin Time:2017/09/04 13:42:33
Lon:120.84°E
Lat:22.42°N
Depth:6.9km
Mag:4.2
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist=  4.83,AZ=337.25,PGA(V)= 36.01,PGA(NS)= 48.57,PGA(EW)= 45.28
Stacode=TAW ,Staname=大武 ,Stalon=120.90,Stalat=22.36,Dist=  9.87,AZ=317.46,PGA(V)= 12.38,PGA(NS)= 13.46,PGA(EW)= 12.44
Stacode=SCZ ,Staname=枋寮 ,Stalon=120.63,Stalat=22.37,Dist= 22.40,AZ= 75.34,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  2.21
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 23.10,AZ=213.24,PGA(V)=  4.97,PGA(NS)=  7.06,PGA(EW)=  6.64
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 41.16,AZ=150.28,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  2.09
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 45.19,AZ=128.71,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.72,PGA(EW)=  0.90
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 56.13,AZ=106.59,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.50

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。