Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
初鹿 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
卑南 / 3
 
Origin Time:2017/11/03 10:48:15
Lon:120.96°E
Lat:23.03°N
Depth:6.6km
Mag:4.6
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 23.17,AZ=323.03,PGA(V)= 14.89,PGA(NS)= 25.42,PGA(EW)= 23.75
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 26.43,AZ=331.19,PGA(V)=  4.85,PGA(NS)=  8.31,PGA(EW)= 12.08
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 36.62,AZ=326.15,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  5.50,PGA(EW)=  7.84
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 37.88,AZ= 98.99,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  3.29,PGA(EW)=  1.97
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 43.44,AZ=259.59,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  4.01,PGA(EW)=  3.77
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 45.03,AZ= 45.98,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  3.77,PGA(EW)=  2.99
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 47.14,AZ=111.81,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  1.38
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 47.71,AZ=359.26,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  3.23,PGA(EW)=  3.11
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 50.68,AZ=224.90,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.08
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 51.60,AZ=134.13,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  2.15
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 53.34,AZ=119.47,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.38
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 57.69,AZ= 54.42,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.91,PGA(EW)=  1.79
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 58.46,AZ= 67.11,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.08
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 60.81,AZ= 95.08,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  4.43,PGA(EW)=  3.35
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 61.09,AZ= 50.60,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.32
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 65.11,AZ=215.78,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.62
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 69.46,AZ=100.04,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.66
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist= 72.20,AZ= 8.10,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.84
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 74.59,AZ=134.15,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.62,PGA(EW)=  0.78
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 77.05,AZ= 87.23,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  0.78
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 83.18,AZ= 52.18,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.14
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 89.03,AZ=124.60,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.26
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 90.07,AZ= 98.48,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.96
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 100.34,AZ=132.28,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  0.84

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。