Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
壽豐 / 5
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
西林 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
太魯閣 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
銅門 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
合歡山 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
光復 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
吉安 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
花蓮市 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
鹽寮 / 3
 
Origin Time:2018/06/02 01:43:26
Lon:121.48°E
Lat:23.94°N
Depth:18.9km
Mag:4.3
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist=  3.17,AZ=206.99,PGA(V)= 29.19,PGA(NS)= 54.85,PGA(EW)= 59.04
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist=  8.21,AZ=339.20,PGA(V)= 25.24,PGA(NS)= 83.68,PGA(EW)= 89.37
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist=  9.30,AZ=246.86,PGA(V)= 13.70,PGA(NS)= 20.22,PGA(EW)= 23.69
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 13.18,AZ=287.76,PGA(V)=  8.79,PGA(NS)= 17.53,PGA(EW)= 15.73
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 14.27,AZ=254.14,PGA(V)=  9.21,PGA(NS)= 15.85,PGA(EW)= 17.95
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 14.69,AZ= 14.93,PGA(V)= 17.89,PGA(NS)= 69.51,PGA(EW)= 55.45
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 20.21,AZ=219.41,PGA(V)=  5.20,PGA(NS)=  7.48,PGA(EW)=  5.20
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 28.28,AZ=211.27,PGA(V)= 18.01,PGA(NS)= 38.34,PGA(EW)= 32.96
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 28.30,AZ=359.21,PGA(V)=  4.85,PGA(NS)= 10.77,PGA(EW)=  7.30
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 30.78,AZ=137.07,PGA(V)=  6.46,PGA(NS)= 10.95,PGA(EW)= 13.46
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 47.02,AZ=136.70,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.62,PGA(EW)=  0.96
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 49.11,AZ=214.02,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  1.68
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 50.69,AZ= 17.64,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  6.04,PGA(EW)=  4.49
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 55.98,AZ=169.82,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  3.29,PGA(EW)=  2.99
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 58.44,AZ= 83.63,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  0.90
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 77.83,AZ=187.12,PGA(V)=  0.24,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.66

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。