Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
桃源 / 4
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
利稻 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
大埔 / 2
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
甲仙 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
東山 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
初鹿 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
草山 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
新化 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
楠西 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
池上 / 1
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
嘉義市 / 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
桃源 / 4
 
Origin Time:2018/07/04 15:45:32
Lon:120.91°E
Lat:23.13°N
Depth:1.6km
Mag:4.2
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 13.30,AZ=242.76,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  4.31,PGA(EW)=  3.47
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 15.07,AZ=102.18,PGA(V)= 11.60,PGA(NS)= 45.28,PGA(EW)= 36.19
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 31.91,AZ=112.81,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  3.71
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 31.96,AZ=277.31,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.44
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 33.17,AZ= 80.06,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  0.84
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 35.46,AZ=328.25,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.66
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 39.46,AZ= 98.55,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.84
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 40.41,AZ=126.94,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  1.62,PGA(EW)=  1.44
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 44.18,AZ=109.29,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.90
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 56.17,AZ= 83.60,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  1.14
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 63.28,AZ=129.57,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.26

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。