Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
東河 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
富里 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
長濱 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
池上 / 3
 
Origin Time:2018/10/09 16:12:58
Lon:121.38°E
Lat:22.92°N
Depth:24.8km
Mag:4.6
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist=  9.58,AZ=130.47,PGA(V)= 18.39,PGA(NS)= 48.36,PGA(EW)= 37.18
Stacode=LONT,Staname=鹿野 ,Stalon=121.13,Stalat=22.91,Dist= 25.16,AZ= 87.49,PGA(V)=  3.58,PGA(NS)=  1.57,PGA(EW)=  2.31
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 25.45,AZ=141.14,PGA(V)=  5.36,PGA(NS)= 10.04,PGA(EW)= 11.02
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 28.60,AZ=340.22,PGA(V)=  3.48,PGA(NS)=  5.06,PGA(EW)=  4.10
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 28.98,AZ= 51.21,PGA(V)=  1.04,PGA(NS)=  3.70,PGA(EW)=  2.70
Stacode=EHD ,Staname=海端 ,Stalon=121.21,Stalat=23.15,Dist= 31.02,AZ=146.08,PGA(V)=  2.79,PGA(NS)=  5.44,PGA(EW)=  4.07
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 32.19,AZ= 70.16,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  1.77,PGA(EW)=  1.75
Stacode=FULB,Staname=富里 ,Stalon=121.29,Stalat=23.20,Dist= 32.34,AZ=165.11,PGA(V)=  3.51,PGA(NS)=  7.97,PGA(EW)= 10.21
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 44.98,AZ=189.99,PGA(V)=  3.63,PGA(NS)= 10.36,PGA(EW)= 10.16
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 46.75,AZ=129.90,PGA(V)=  2.31,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  2.26
Stacode=EYUL,Staname=玉里 ,Stalon=121.32,Stalat=23.35,Dist= 48.06,AZ=173.16,PGA(V)=  1.09,PGA(NS)=  1.05,PGA(EW)=  0.88
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 55.29,AZ= 50.09,PGA(V)=  0.61,PGA(NS)=  0.94,PGA(EW)=  1.17
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 65.22,AZ=175.94,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.83,PGA(EW)=  1.22
Stacode=STYH,Staname=桃源 ,Stalon=120.78,Stalat=23.18,Dist= 67.47,AZ=115.58,PGA(V)=  0.80,PGA(NS)=  1.09,PGA(EW)=  1.59
Stacode=YUS ,Staname=玉山 ,Stalon=120.96,Stalat=23.49,Dist= 76.22,AZ=146.05,PGA(V)=  0.38,PGA(NS)=  0.98,PGA(EW)=  0.88
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 89.41,AZ=191.38,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.74,PGA(EW)=  0.92
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 99.14,AZ=349.05,PGA(V)=  0.49,PGA(NS)=  1.59,PGA(EW)=  1.44
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 103.82,AZ=136.58,PGA(V)=  0.31,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.85
Stacode=SNJ ,Staname=楠梓 ,Stalon=120.34,Stalat=22.75,Dist= 108.23,AZ= 80.40,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  0.79,PGA(EW)=  0.51
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 115.89,AZ=123.66,PGA(V)=  0.21,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.55
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 118.36,AZ=135.94,PGA(V)=  0.26,PGA(NS)=  0.46,PGA(EW)=  0.89

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。