Earthquake Information:

第122號 10月09日16時12分 規模4.4 臺東縣政府東北方 28.8 公里 (位於臺灣東南部海域) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第122號有感地震報告
發 震 時 間: 107年10月 9日16時12分59.0秒
震 央 位 置: 北 緯 22.91 °
東 經 121.37 °
震 源 深 度:  20.8 公里
芮 氏 規 模:  4.4
相 對 位 置: 臺東縣政府東北方 28.8 公里 (位於臺灣東南部海域)

各 地 震 度 級

臺東縣地區最大震度 4級 花蓮縣地區最大震度 3級 高雄市地區最大震度 1級
東 河 4 富 里 3 桃 源 1
池 上 3 玉 里 1
長 濱 3 紅 葉 1
鹿 野 2
綠 島 2
臺東市 2
海 端 2
利 稻 2
卑 南 1
太麻里 1
蘭 嶼 1
南投縣地區最大震度 1級 雲林縣地區最大震度 1級
玉 山 1 草 嶺 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
東河 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
富里 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
長濱 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
池上 / 3
 
Origin Time:2018/10/09 16:12:59
Lon:121.37°E
Lat:22.91°N
Depth:20.8km
Mag:4.4
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist=  9.55,AZ=132.26,PGA(V)= 18.39,PGA(NS)= 48.36,PGA(EW)= 37.18
Stacode=LONT,Staname=鹿野 ,Stalon=121.13,Stalat=22.91,Dist= 24.93,AZ= 87.94,PGA(V)=  3.59,PGA(NS)=  1.57,PGA(EW)=  2.31
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 25.47,AZ=141.81,PGA(V)=  5.36,PGA(NS)= 10.04,PGA(EW)= 11.02
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 28.49,AZ=339.66,PGA(V)=  3.48,PGA(NS)=  5.06,PGA(EW)=  4.10
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 28.68,AZ= 51.25,PGA(V)=  1.04,PGA(NS)=  3.70,PGA(EW)=  2.70
Stacode=EHD ,Staname=海端 ,Stalon=121.21,Stalat=23.15,Dist= 31.07,AZ=146.63,PGA(V)=  2.79,PGA(NS)=  5.44,PGA(EW)=  4.07
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 31.91,AZ= 70.37,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  1.77,PGA(EW)=  1.75
Stacode=FULB,Staname=富里 ,Stalon=121.29,Stalat=23.20,Dist= 32.48,AZ=165.58,PGA(V)=  3.51,PGA(NS)=  7.97,PGA(EW)= 10.21
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 45.21,AZ=190.23,PGA(V)=  3.63,PGA(NS)= 10.36,PGA(EW)= 10.19
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 46.71,AZ=130.26,PGA(V)=  1.90,PGA(NS)=  2.52,PGA(EW)=  2.35
Stacode=EYUL,Staname=玉里 ,Stalon=121.32,Stalat=23.35,Dist= 48.23,AZ=173.45,PGA(V)=  1.09,PGA(NS)=  1.05,PGA(EW)=  0.88
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 54.99,AZ= 50.10,PGA(V)=  0.61,PGA(NS)=  0.94,PGA(EW)=  1.17
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 65.41,AZ=176.15,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.83,PGA(EW)=  1.22
Stacode=STYH,Staname=桃源 ,Stalon=120.78,Stalat=23.18,Dist= 67.36,AZ=115.82,PGA(V)=  0.80,PGA(NS)=  1.09,PGA(EW)=  1.59
Stacode=YUS ,Staname=玉山 ,Stalon=120.96,Stalat=23.49,Dist= 76.27,AZ=146.27,PGA(V)=  0.38,PGA(NS)=  0.98,PGA(EW)=  0.88
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 98.99,AZ=348.90,PGA(V)=  0.49,PGA(NS)=  1.59,PGA(EW)=  1.44
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 103.81,AZ=136.75,PGA(V)=  0.31,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.85

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。