Earthquake Information:


註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
三貂角 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
頭城 / 3
 
Origin Time:2018/10/10 17:43:11
Lon:122.04°E
Lat:24.91°N
Depth:14.5km
Mag:4.5
Stacode=EGS ,Staname=龜山島,Stalon=121.94,Stalat=24.84,Dist= 12.12,AZ= 55.30,PGA(V)=  2.36,PGA(NS)=  4.78,PGA(EW)=  4.20
Stacode=TWB1,Staname=三貂角,Stalon=122.00,Stalat=25.01,Dist= 12.16,AZ=157.99,PGA(V)=  8.37,PGA(NS)= 10.21,PGA(EW)= 11.58
Stacode=NTC ,Staname=頭城 ,Stalon=121.83,Stalat=24.85,Dist= 22.20,AZ= 75.38,PGA(V)=  5.20,PGA(NS)=  8.32,PGA(EW)=  7.39
Stacode=TIPB,Staname=雙溪 ,Stalon=121.83,Stalat=24.97,Dist= 23.11,AZ=108.70,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  2.68,PGA(EW)=  3.38
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 32.87,AZ= 61.59,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.42,PGA(EW)=  1.48
Stacode=ESA ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.84,Stalat=24.58,Dist= 41.63,AZ= 28.82,PGA(V)=  3.03,PGA(NS)=  4.11,PGA(EW)=  4.21
Stacode=TWE ,Staname=內城 ,Stalon=121.68,Stalat=24.72,Dist= 41.83,AZ= 60.32,PGA(V)=  1.19,PGA(NS)=  1.00,PGA(EW)=  1.06
Stacode=NDS ,Staname=冬山 ,Stalon=121.72,Stalat=24.63,Dist= 44.55,AZ= 47.64,PGA(V)=  0.97,PGA(NS)=  0.91,PGA(EW)=  0.68
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 50.02,AZ=107.30,PGA(V)=  2.44,PGA(NS)=  2.54,PGA(EW)=  1.12
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 55.35,AZ=105.40,PGA(V)=  1.78,PGA(NS)=  0.56,PGA(EW)=  0.56
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 55.88,AZ= 58.02,PGA(V)=  0.38,PGA(NS)=  1.41,PGA(EW)=  1.13
Stacode=EWT ,Staname=武塔 ,Stalon=121.78,Stalat=24.45,Dist= 57.53,AZ= 27.67,PGA(V)=  0.81,PGA(NS)=  1.48,PGA(EW)=  1.62
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 60.77,AZ= 29.25,PGA(V)=  1.22,PGA(NS)=  4.87,PGA(EW)=  3.46
Stacode=BAC ,Staname=新北市,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 61.50,AZ= 99.59,PGA(V)=  1.46,PGA(NS)=  1.18,PGA(EW)=  1.44
Stacode=NSM ,Staname=石門 ,Stalon=121.59,Stalat=25.29,Dist= 62.39,AZ=132.82,PGA(V)=  1.25,PGA(NS)=  1.05,PGA(EW)=  0.86
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 66.15,AZ=109.20,PGA(V)=  0.83,PGA(NS)=  0.42,PGA(EW)=  0.37
Stacode=NTS ,Staname=淡水 ,Stalon=121.45,Stalat=25.16,Dist= 66.39,AZ=115.64,PGA(V)=  0.92,PGA(NS)=  0.89,PGA(EW)=  0.77
Stacode=EAH ,Staname=澳花 ,Stalon=121.74,Stalat=24.33,Dist= 70.76,AZ= 25.70,PGA(V)=  0.75,PGA(NS)=  0.80,PGA(EW)=  0.69
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 72.54,AZ= 24.17,PGA(V)=  1.03,PGA(NS)=  1.27,PGA(EW)=  1.36
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.30,Stalat=25.00,Dist= 75.93,AZ= 97.94,PGA(V)=  0.77,PGA(NS)=  0.80,PGA(EW)=  0.97
Stacode=ETLH,Staname=西寶 ,Stalon=121.48,Stalat=24.21,Dist= 95.94,AZ= 36.29,PGA(V)=  0.52,PGA(NS)=  0.89,PGA(EW)=  0.73

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。