Earthquake Information:

第035號 06月29日13時08分 規模4.7 花蓮縣政府南方 13.6 公里 (位於花蓮縣近海) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第035號有感地震報告
發 震 時 間: 109年 6月29日13時 8分33.7秒
震 央 位 置: 北 緯 23.87 °
東 經 121.64 °
震 源 深 度:  43.0 公里
芮 氏 規 模:  4.7
相 對 位 置: 花蓮縣政府南方 13.6 公里 (位於花蓮縣近海)

各 地 震 度 級

花蓮縣地區最大震度 3級 彰化縣地區最大震度 3級 南投縣地區最大震度 2級
西 寶 3級 彰化市 3級 奧萬大 2級
鹽 寮 2級 員 林 2級 合歡山 2級
水 璉 2級 大 城 2級 國 姓 2級
花蓮市 2級 埔 里 1級
銅 門 2級 日月潭 1級
西 林 2級 信義鄉 1級
光 復 2級 竹 山 1級
太魯閣 2級 名 間 1級
磯 崎 2級 南投市 1級
秀 林 1級
和 平 1級
紅 葉 1級
富 里 1級
宜蘭縣地區最大震度 2級 臺中市地區最大震度 2級 雲林縣地區最大震度 2級
澳 花 2級 霧 峰 2級 斗六市 2級
武 塔 2級 梨 山 1級 草 嶺 1級
南 澳 1級 烏石坑 1級 古 坑 1級
南 山 1級 臺中市 1級 土 庫 1級
蘇 澳 1級 水 林 1級
冬 山 1級
牛 鬥 1級
臺東縣地區最大震度 1級 桃園市地區最大震度 1級 新竹縣地區最大震度 1級
長 濱 1級 三 光 1級 五 峰 1級
成 功 1級 峨 眉 1級
海 端 1級
苗栗縣地區最大震度 1級 嘉義縣地區最大震度 1級 新北市地區最大震度 1級
鯉魚潭 1級 番 路 1級 新 店 1級
苗栗市 1級 民 雄 1級

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

Origin Time:2020/06/29 13:08:33
Lon:121.64°E
Lat:23.87°N
Depth:43.0km
Mag:4.7
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist=  5.29,AZ=136.89,PGA(V)=  2.52,PGA(NS)=  5.59,PGA(EW)=  5.96,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.14,PGV(EW)=  0.18,Int= 2級,PGA(SUM)=  6.92,PGV(SUM)=  0.20
Stacode=SHUL,Staname=水璉 ,Stalon=121.56,Stalat=23.79,Dist= 11.80,AZ= 40.23,PGA(V)=  4.87,PGA(NS)=  7.67,PGA(EW)=  7.28,PGV(V)=  0.11,PGV(NS)=  0.28,PGV(EW)=  0.30,Int= 2級,PGA(SUM)=  7.26,PGV(SUM)=  0.38
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 12.02,AZ=168.28,PGA(V)=  1.78,PGA(NS)=  4.28,PGA(EW)=  4.67,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.14,PGV(EW)=  0.14,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.34,PGV(SUM)=  0.16
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 18.21,AZ=126.01,PGA(V)=  5.49,PGA(NS)=  9.65,PGA(EW)=  6.68,PGV(V)=  0.09,PGV(NS)=  0.20,PGV(EW)=  0.20,Int= 2級,PGA(SUM)=  6.47,PGV(SUM)=  0.22
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 20.05,AZ= 27.21,PGA(V)=  3.17,PGA(NS)=  4.49,PGA(EW)=  4.82,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.12,PGV(EW)=  0.15,Int= 2級,PGA(SUM)=  5.29,PGV(SUM)=  0.19
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 20.93,AZ= 72.53,PGA(V)=  2.86,PGA(NS)=  7.51,PGA(EW)=  7.28,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.12,PGV(EW)=  0.12,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.66,PGV(SUM)=  0.14
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 23.77,AZ=171.95,PGA(V)=  1.46,PGA(NS)=  1.75,PGA(EW)=  1.33,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.74,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=EGFH,Staname=光復 ,Stalon=121.43,Stalat=23.67,Dist= 30.81,AZ= 44.03,PGA(V)=  2.91,PGA(NS)=  2.90,PGA(EW)=  3.17,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.06,Int= 2級,PGA(SUM)=  2.66,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 32.08,AZ=177.37,PGA(V)=  1.81,PGA(NS)=  5.28,PGA(EW)=  4.70,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.11,PGV(EW)=  0.07,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.04,PGV(SUM)=  0.11
Stacode=ETLH,Staname=西寶 ,Stalon=121.48,Stalat=24.21,Dist= 40.64,AZ=157.07,PGA(V)=  6.02,PGA(NS)=  8.76,PGA(EW)=  7.32,PGV(V)=  0.15,PGV(NS)=  0.25,PGV(EW)=  0.19,Int= 3級,PGA(SUM)=  8.63,PGV(SUM)=  0.28
Stacode=OWD ,Staname=奧萬大,Stalon=121.18,Stalat=23.95,Dist= 47.94,AZ=101.41,PGA(V)=  3.54,PGA(NS)=  5.50,PGA(EW)=  6.90,PGV(V)=  0.07,PGV(NS)=  0.12,PGV(EW)=  0.19,Int= 2級,PGA(SUM)=  5.89,PGV(SUM)=  0.20
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 48.00,AZ=129.31,PGA(V)=  1.55,PGA(NS)=  3.43,PGA(EW)=  6.71,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.13,PGV(EW)=  0.22,Int= 2級,PGA(SUM)=  6.83,PGV(SUM)=  0.24
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 49.89,AZ=193.13,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  2.19,PGA(EW)=  2.13,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.09,PGV(EW)=  0.08,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.24,PGV(SUM)=  0.10
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 51.17,AZ= 37.81,PGA(V)=  0.94,PGA(NS)=  1.75,PGA(EW)=  1.52,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.02,PGV(SUM)=  0.03
Stacode=EAH ,Staname=澳花 ,Stalon=121.74,Stalat=24.33,Dist= 52.04,AZ=191.47,PGA(V)=  2.56,PGA(NS)=  3.44,PGA(EW)=  3.46,PGV(V)=  0.09,PGV(NS)=  0.13,PGV(EW)=  0.15,Int= 2級,PGA(SUM)=  3.68,PGV(SUM)=  0.15
Stacode=FUSS,Staname=梨山 ,Stalon=121.24,Stalat=24.25,Dist= 57.99,AZ=136.34,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.13,PGA(EW)=  1.71,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.18,PGV(SUM)=  0.07
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 62.77,AZ=190.40,PGA(V)=  2.16,PGA(NS)=  2.95,PGA(EW)=  3.41,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.07,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.04,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 64.08,AZ= 17.26,PGA(V)=  0.61,PGA(NS)=  1.49,PGA(EW)=  1.25,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.39,PGV(SUM)=  0.05
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 68.14,AZ=157.55,PGA(V)=  0.88,PGA(NS)=  1.72,PGA(EW)=  1.68,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.58,PGV(SUM)=  0.05
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.95,Stalat=24.01,Dist= 71.88,AZ=102.93,PGA(V)=  0.70,PGA(NS)=  0.61,PGA(EW)=  0.72,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.02,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.02,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 74.27,AZ= 91.07,PGA(V)=  0.39,PGA(NS)=  0.39,PGA(EW)=  0.89,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.93,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=WCS ,Staname=國姓 ,Stalon=120.91,Stalat=24.06,Dist= 76.75,AZ=105.72,PGA(V)=  1.11,PGA(NS)=  5.15,PGA(EW)=  2.50,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.11,PGV(EW)=  0.06,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.72,PGV(SUM)=  0.11
Stacode=FULB,Staname=富里 ,Stalon=121.29,Stalat=23.20,Dist= 82.10,AZ= 25.30,PGA(V)=  0.45,PGA(NS)=  1.00,PGA(EW)=  1.31,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.44,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=WHY ,Staname=信義鄉,Stalon=120.85,Stalat=23.70,Dist= 82.18,AZ= 76.54,PGA(V)=  0.64,PGA(NS)=  1.15,PGA(EW)=  0.86,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.22,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=WHP ,Staname=烏石坑,Stalon=120.95,Stalat=24.28,Dist= 83.65,AZ=122.78,PGA(V)=  0.40,PGA(NS)=  0.81,PGA(EW)=  0.85,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.88,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 84.94,AZ=195.39,PGA(V)=  0.31,PGA(NS)=  0.61,PGA(EW)=  0.65,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.02,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.91,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=NDS ,Staname=冬山 ,Stalon=121.72,Stalat=24.63,Dist= 85.13,AZ=185.43,PGA(V)=  1.53,PGA(NS)=  1.25,PGA(EW)=  1.41,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.07,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.82,PGV(SUM)=  0.07
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 85.42,AZ=175.64,PGA(V)=  0.40,PGA(NS)=  1.29,PGA(EW)=  1.40,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.47,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 89.56,AZ= 17.56,PGA(V)=  0.93,PGA(NS)=  1.76,PGA(EW)=  2.03,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.10,PGV(SUM)=  0.07
Stacode=EHD ,Staname=海端 ,Stalon=121.21,Stalat=23.15,Dist= 91.10,AZ= 28.92,PGA(V)=  0.92,PGA(NS)=  1.36,PGA(EW)=  1.02,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.40,PGV(SUM)=  0.05
Stacode=WJS ,Staname=竹山 ,Stalon=120.73,Stalat=23.82,Dist= 92.80,AZ= 86.79,PGA(V)=  0.94,PGA(NS)=  1.31,PGA(EW)=  1.39,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.31,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 93.28,AZ=162.84,PGA(V)=  0.34,PGA(NS)=  0.74,PGA(EW)=  0.53,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.02,PGV(EW)=  0.02,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.81,PGV(SUM)=  0.02
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 96.24,AZ= 90.52,PGA(V)=  1.16,PGA(NS)=  1.36,PGA(EW)=  0.97,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.02,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.03,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 97.51,AZ=101.39,PGA(V)=  2.71,PGA(NS)=  2.82,PGA(EW)=  2.95,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.10,PGV(EW)=  0.08,Int= 2級,PGA(SUM)=  2.91,PGV(SUM)=  0.10
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 97.61,AZ= 92.47,PGA(V)=  0.97,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.71,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.02,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.99,PGV(SUM)=  0.03
Stacode=NFF ,Staname=五峰 ,Stalon=121.12,Stalat=24.63,Dist= 99.64,AZ=148.01,PGA(V)=  0.63,PGA(NS)=  1.01,PGA(EW)=  1.33,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.44,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 101.73,AZ=107.54,PGA(V)=  0.71,PGA(NS)=  1.73,PGA(EW)=  2.42,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.08,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.22,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 102.38,AZ= 72.92,PGA(V)=  0.35,PGA(NS)=  0.72,PGA(EW)=  0.96,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.94,PGV(SUM)=  0.05
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.77,Stalat=24.35,Dist= 102.55,AZ=121.06,PGA(V)=  0.64,PGA(NS)=  1.18,PGA(EW)=  1.02,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.29,PGV(SUM)=  0.05
Stacode=LIOB,Staname=峨眉 ,Stalon=121.02,Stalat=24.65,Dist= 106.80,AZ=143.79,PGA(V)=  0.52,PGA(NS)=  0.73,PGA(EW)=  0.65,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.02,PGV(EW)=  0.02,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.83,PGV(SUM)=  0.02
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 108.13,AZ= 95.38,PGA(V)=  2.42,PGA(NS)=  3.90,PGA(EW)=  5.09,PGV(V)=  0.07,PGV(NS)=  0.10,PGV(EW)=  0.15,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.90,PGV(SUM)=  0.17
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 110.66,AZ= 79.36,PGA(V)=  0.95,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.37,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.06,PGV(SUM)=  0.03
Stacode=WCH1,Staname=彰化市,Stalon=120.55,Stalat=24.07,Dist= 113.25,AZ=101.45,PGA(V)=  3.98,PGA(NS)= 10.80,PGA(EW)=  5.21,PGV(V)=  0.13,PGV(NS)=  0.24,PGV(EW)=  0.17,Int= 3級,PGA(SUM)= 10.21,PGV(SUM)=  0.26
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.71,Dist= 113.27,AZ= 81.34,PGA(V)=  2.95,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  3.31,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.09,PGV(EW)=  0.10,Int= 2級,PGA(SUM)=  3.51,PGV(SUM)=  0.11
Stacode=NMLH,Staname=苗栗市,Stalon=120.79,Stalat=24.54,Dist= 113.46,AZ=130.73,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  2.10,PGA(EW)=  1.50,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.10,PGV(EW)=  0.09,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.31,PGV(SUM)=  0.12
Stacode=WCKO,Staname=番路 ,Stalon=120.60,Stalat=23.44,Dist= 115.63,AZ= 65.66,PGA(V)=  0.86,PGA(NS)=  1.61,PGA(EW)=  1.50,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.82,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=NHDH,Staname=新店 ,Stalon=121.53,Stalat=24.96,Dist= 121.73,AZ=174.62,PGA(V)=  0.34,PGA(NS)=  0.86,PGA(EW)=  0.65,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.02,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.84,PGV(SUM)=  0.03
Stacode=CHN2,Staname=民雄 ,Stalon=120.47,Stalat=23.53,Dist= 124.34,AZ= 72.54,PGA(V)=  1.05,PGA(NS)=  0.79,PGA(EW)=  0.85,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.97,PGV(SUM)=  0.03
Stacode=WTK ,Staname=土庫 ,Stalon=120.39,Stalat=23.69,Dist= 128.85,AZ= 81.04,PGA(V)=  1.98,PGA(NS)=  1.60,PGA(EW)=  1.67,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.58,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 137.32,AZ= 89.67,PGA(V)=  1.52,PGA(NS)=  2.86,PGA(EW)=  1.82,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.04,Int= 2級,PGA(SUM)=  2.76,PGV(SUM)=  0.07
Stacode=WSL ,Staname=水林 ,Stalon=120.23,Stalat=23.52,Dist= 148.78,AZ= 75.06,PGA(V)=  0.97,PGA(NS)=  1.06,PGA(EW)=  1.03,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.01,PGV(SUM)=  0.04

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2020 6 29 5: 8:33.78 (UT)
 Hypocenter :  23.87 N 121.62 E  41.98 km
 ML : 4.77
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
  0.0681071 -0.0252491  0.0063038
 -0.0252491 -0.0515093  0.0232717 x 1E+16 Nt-m
  0.0063038  0.0232717 -0.0165978
 Centroid depth : 36 km
 Mw : 3.84
 Azgap : 203.46
 Average MISFIT : 0.454 (The fit is good   )
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 36.37/71.75/-162.39
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 300.69/73.30/ -19.09
 
       # T ########      
     #####  ############    
   #######################---   
  #########################-----  
  -------##################------- 
 ---------------##########--------- 
 -------------------######-----------
 ------------------------------------
 ---  ----------------####----------
 --- P --------------########--------
 --  -------------############---- 
  --------------################-- 
  -----------###################  
   ------####################   
     ####################    
       ############      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。