Earthquake Information:

第036號 06月29日20時52分 規模5.2 宜蘭縣政府東南方 75.6 公里 (位於臺灣東部海域) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第036號有感地震報告
發 震 時 間: 109年 6月29日20時52分48.3秒
震 央 位 置: 北 緯 24.31 °
東 經 122.35 °
震 源 深 度:  66.0 公里
芮 氏 規 模:  5.2
相 對 位 置: 宜蘭縣政府東南方 75.6 公里 (位於臺灣東部海域)

各 地 震 度 級

宜蘭縣地區最大震度 3級 花蓮縣地區最大震度 2級 南投縣地區最大震度 2級
武 塔 3級 和 平 2級 合歡山 2級
澳 花 3級 太魯閣 2級 奧萬大 2級
南 澳 3級 鹽 寮 2級 國 姓 1級
冬 山 2級 西 寶 2級 日月潭 1級
宜蘭市 2級 銅 門 2級 信義鄉 1級
牛 鬥 2級 水 璉 2級 名 間 1級
大 同 2級 磯 崎 2級
蘇 澳 1級 秀 林 1級
頭 城 1級 花蓮市 1級
內 城 1級 西 林 1級
光 復 1級
富 里 1級
苗栗縣地區最大震度 2級 臺東縣地區最大震度 2級 彰化縣地區最大震度 2級
苗栗市 2級 成 功 2級 彰化市 2級
南 庄 1級 長 濱 1級 員 林 1級
鯉魚潭 1級 海 端 1級 大 城 1級
東 河 1級
新竹縣地區最大震度 2級 嘉義縣地區最大震度 2級 桃園市地區最大震度 1級
竹 東 2級 番 路 2級 三 光 1級
關 西 1級 阿里山 1級
五 峰 1級
峨 眉 1級
新北市地區最大震度 1級 臺中市地區最大震度 1級 雲林縣地區最大震度 1級
新 店 1級 梨 山 1級 草 嶺 1級
五 股 1級 烏石坑 1級 古 坑 1級
斗六市 1級
土 庫 1級
水 林 1級

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

Origin Time:2020/06/29 20:52:48
Lon:122.35°E
Lat:24.31°N
Depth:66.0km
Mag:5.2
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 59.70,AZ=124.21,PGA(V)=  1.16,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  1.53,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.10,PGV(EW)=  0.07,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.06,PGV(SUM)=  0.10
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 60.65,AZ= 90.24,PGA(V)=  3.90,PGA(NS)=  5.08,PGA(EW)=  5.88,PGV(V)=  0.11,PGV(NS)=  0.17,PGV(EW)=  0.26,Int= 2級,PGA(SUM)=  5.31,PGV(SUM)=  0.27
Stacode=EAH ,Staname=澳花 ,Stalon=121.74,Stalat=24.33,Dist= 61.68,AZ= 92.48,PGA(V)=  8.23,PGA(NS)=  7.46,PGA(EW)=  7.85,PGV(V)=  0.20,PGV(NS)=  0.42,PGV(EW)=  0.37,Int= 3級,PGA(SUM)=  8.36,PGV(SUM)=  0.45
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 62.08,AZ=102.48,PGA(V)=  3.85,PGA(NS)= 14.69,PGA(EW)= 16.66,PGV(V)=  0.08,PGV(NS)=  0.34,PGV(EW)=  0.37,Int= 3級,PGA(SUM)= 10.90,PGV(SUM)=  0.39
Stacode=NDS ,Staname=冬山 ,Stalon=121.72,Stalat=24.63,Dist= 73.49,AZ=119.71,PGA(V)=  2.79,PGA(NS)=  4.96,PGA(EW)=  3.22,PGV(V)=  0.18,PGV(NS)=  0.21,PGV(EW)=  0.22,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.41,PGV(SUM)=  0.30
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 75.26,AZ= 77.51,PGA(V)=  1.92,PGA(NS)=  7.57,PGA(EW)=  4.75,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.19,PGV(EW)=  0.12,Int= 2級,PGA(SUM)=  5.94,PGV(SUM)=  0.20
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 78.46,AZ=130.35,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  2.50,PGA(EW)=  1.99,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.14,PGV(EW)=  0.12,Int= 2級,PGA(SUM)=  2.59,PGV(SUM)=  0.14
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 79.32,AZ= 71.79,PGA(V)=  1.24,PGA(NS)=  1.77,PGA(EW)=  1.74,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.05,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=NTC ,Staname=頭城 ,Stalon=121.83,Stalat=24.85,Dist= 80.25,AZ=139.29,PGA(V)=  1.52,PGA(NS)=  1.91,PGA(EW)=  1.73,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.07,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.09,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=TWE ,Staname=內城 ,Stalon=121.68,Stalat=24.72,Dist= 81.32,AZ=124.22,PGA(V)=  1.00,PGA(NS)=  1.78,PGA(EW)=  1.88,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.10,PGV(EW)=  0.14,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.24,PGV(SUM)=  0.14
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 82.98,AZ= 63.86,PGA(V)=  1.10,PGA(NS)=  2.28,PGA(EW)=  2.34,PGV(V)=  0.04,PGV(NS)=  0.10,PGV(EW)=  0.09,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.43,PGV(SUM)=  0.10
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 86.58,AZ=115.19,PGA(V)=  1.66,PGA(NS)=  5.97,PGA(EW)=  6.62,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.15,PGV(EW)=  0.16,Int= 2級,PGA(SUM)=  7.37,PGV(SUM)=  0.22
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 87.78,AZ= 59.57,PGA(V)=  1.70,PGA(NS)=  3.17,PGA(EW)=  3.83,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.15,PGV(EW)=  0.15,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.01,PGV(SUM)=  0.18
Stacode=ETLH,Staname=西寶 ,Stalon=121.48,Stalat=24.21,Dist= 88.47,AZ= 82.93,PGA(V)=  6.36,PGA(NS)=  7.36,PGA(EW)=  5.61,PGV(V)=  0.17,PGV(NS)=  0.17,PGV(EW)=  0.14,Int= 2級,PGA(SUM)=  6.13,PGV(SUM)=  0.18
Stacode=NDT ,Staname=大同 ,Stalon=121.51,Stalat=24.60,Dist= 90.71,AZ=111.29,PGA(V)=  1.59,PGA(NS)=  2.25,PGA(EW)=  1.91,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.10,PGV(EW)=  0.09,Int= 2級,PGA(SUM)=  2.91,PGV(SUM)=  0.14
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 94.57,AZ= 66.56,PGA(V)=  2.02,PGA(NS)=  3.10,PGA(EW)=  2.26,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.15,PGV(EW)=  0.07,Int= 2級,PGA(SUM)=  2.57,PGV(SUM)=  0.16
Stacode=SHUL,Staname=水璉 ,Stalon=121.56,Stalat=23.79,Dist= 98.19,AZ= 54.27,PGA(V)=  2.50,PGA(NS)=  3.28,PGA(EW)=  4.22,PGV(V)=  0.10,PGV(NS)=  0.13,PGV(EW)=  0.23,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.55,PGV(SUM)=  0.23
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 104.81,AZ= 50.86,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  3.22,PGA(EW)=  1.61,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.13,PGV(EW)=  0.05,Int= 2級,PGA(SUM)=  3.43,PGV(SUM)=  0.13
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 107.02,AZ= 59.32,PGA(V)=  1.09,PGA(NS)=  2.05,PGA(EW)=  2.05,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.13,PGV(SUM)=  0.05
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 107.39,AZ=112.33,PGA(V)=  0.75,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.30,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.20,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 110.55,AZ= 80.67,PGA(V)=  1.83,PGA(NS)=  2.07,PGA(EW)=  5.08,PGV(V)=  0.07,PGV(NS)=  0.08,PGV(EW)=  0.15,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.82,PGV(SUM)=  0.15
Stacode=NHDH,Staname=新店 ,Stalon=121.53,Stalat=24.96,Dist= 110.57,AZ=131.22,PGA(V)=  1.18,PGA(NS)=  1.10,PGA(EW)=  1.63,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.37,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=FUSS,Staname=梨山 ,Stalon=121.24,Stalat=24.25,Dist= 112.13,AZ= 86.74,PGA(V)=  0.63,PGA(NS)=  1.34,PGA(EW)=  1.22,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.06,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.32,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=EGFH,Staname=光復 ,Stalon=121.43,Stalat=23.67,Dist= 117.10,AZ= 53.00,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  1.48,PGA(EW)=  2.02,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.06,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.65,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=OWD ,Staname=奧萬大,Stalon=121.18,Stalat=23.95,Dist= 125.16,AZ= 71.92,PGA(V)=  2.55,PGA(NS)=  2.99,PGA(EW)=  3.22,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.08,PGV(EW)=  0.08,Int= 2級,PGA(SUM)=  3.25,PGV(SUM)=  0.09
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 128.46,AZ=133.36,PGA(V)=  1.06,PGA(NS)=  0.46,PGA(EW)=  0.40,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.01,PGV(EW)=  0.01,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.86,PGV(SUM)=  0.03
Stacode=KSHI,Staname=關西 ,Stalon=121.18,Stalat=24.78,Dist= 129.57,AZ=113.77,PGA(V)=  0.95,PGA(NS)=  0.94,PGA(EW)=  0.83,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.06,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.97,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=NFF ,Staname=五峰 ,Stalon=121.12,Stalat=24.63,Dist= 129.71,AZ=106.20,PGA(V)=  1.35,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.05,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.29,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 136.14,AZ=110.51,PGA(V)=  1.33,PGA(NS)=  3.43,PGA(EW)=  2.31,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.06,Int= 2級,PGA(SUM)=  2.81,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=LIOB,Staname=峨眉 ,Stalon=121.02,Stalat=24.65,Dist= 140.06,AZ=105.68,PGA(V)=  0.76,PGA(NS)=  1.43,PGA(EW)=  0.92,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.30,PGV(SUM)=  0.03
Stacode=NST ,Staname=南庄 ,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 140.29,AZ=104.84,PGA(V)=  0.61,PGA(NS)=  0.53,PGA(EW)=  0.76,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.83,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=WHP ,Staname=烏石坑,Stalon=120.95,Stalat=24.28,Dist= 142.22,AZ= 88.77,PGA(V)=  0.68,PGA(NS)=  1.30,PGA(EW)=  1.24,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.08,PGV(EW)=  0.10,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.54,PGV(SUM)=  0.11
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 142.53,AZ= 39.79,PGA(V)=  0.68,PGA(NS)=  1.55,PGA(EW)=  1.71,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.06,PGV(EW)=  0.19,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.40,PGV(SUM)=  0.19
Stacode=WCS ,Staname=國姓 ,Stalon=120.91,Stalat=24.06,Dist= 148.36,AZ= 79.31,PGA(V)=  0.67,PGA(NS)=  1.77,PGA(EW)=  1.61,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.06,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.58,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 153.57,AZ= 72.20,PGA(V)=  0.50,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.46,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.08,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.47,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.77,Stalat=24.35,Dist= 159.72,AZ= 91.64,PGA(V)=  0.50,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  0.86,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.92,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=NMLH,Staname=苗栗市,Stalon=120.79,Stalat=24.54,Dist= 159.82,AZ= 99.25,PGA(V)=  1.87,PGA(NS)=  3.50,PGA(EW)=  2.30,PGV(V)=  0.09,PGV(NS)=  0.25,PGV(EW)=  0.17,Int= 2級,PGA(SUM)=  3.89,PGV(SUM)=  0.27
Stacode=FULB,Staname=富里 ,Stalon=121.29,Stalat=23.20,Dist= 162.88,AZ= 41.20,PGA(V)=  0.35,PGA(NS)=  1.01,PGA(EW)=  0.86,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.25,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=WHY ,Staname=信義鄉,Stalon=120.85,Stalat=23.70,Dist= 166.23,AZ= 66.06,PGA(V)=  0.62,PGA(NS)=  1.90,PGA(EW)=  1.32,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.08,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.11,PGV(SUM)=  0.09
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 166.54,AZ= 36.59,PGA(V)=  0.85,PGA(NS)=  1.69,PGA(EW)=  3.90,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.03,PGV(EW)=  0.08,Int= 2級,PGA(SUM)=  3.30,PGV(SUM)=  0.08
Stacode=EHD ,Staname=海端 ,Stalon=121.21,Stalat=23.15,Dist= 172.97,AZ= 42.23,PGA(V)=  1.31,PGA(NS)=  1.29,PGA(EW)=  0.95,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.41,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 174.73,AZ= 74.24,PGA(V)=  0.40,PGA(NS)=  1.60,PGA(EW)=  0.92,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.22,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 179.31,AZ= 60.52,PGA(V)=  0.32,PGA(NS)=  0.68,PGA(EW)=  0.67,PGV(V)=  0.01,PGV(NS)=  0.04,PGV(EW)=  0.04,Int= 1級,PGA(SUM)=  0.91,PGV(SUM)=  0.04
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 181.93,AZ= 35.78,PGA(V)=  0.62,PGA(NS)=  1.39,PGA(EW)=  2.12,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.86,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 183.54,AZ= 77.99,PGA(V)=  1.58,PGA(NS)=  1.39,PGA(EW)=  1.77,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.07,PGV(EW)=  0.12,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.66,PGV(SUM)=  0.12
Stacode=WCH1,Staname=彰化市,Stalon=120.55,Stalat=24.07,Dist= 184.65,AZ= 81.95,PGA(V)=  2.06,PGA(NS)=  3.26,PGA(EW)=  4.13,PGV(V)=  0.06,PGV(NS)=  0.15,PGV(EW)=  0.08,Int= 2級,PGA(SUM)=  4.49,PGV(SUM)=  0.16
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 187.08,AZ= 65.22,PGA(V)=  0.50,PGA(NS)=  1.04,PGA(EW)=  1.77,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.06,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.88,PGV(SUM)=  0.07
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 193.35,AZ= 69.17,PGA(V)=  0.61,PGA(NS)=  1.72,PGA(EW)=  2.00,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.06,PGV(EW)=  0.06,Int= 1級,PGA(SUM)=  2.38,PGV(SUM)=  0.07
Stacode=WCKO,Staname=番路 ,Stalon=120.60,Stalat=23.44,Dist= 201.69,AZ= 61.58,PGA(V)=  1.18,PGA(NS)=  2.79,PGA(EW)=  3.56,PGV(V)=  0.05,PGV(NS)=  0.13,PGV(EW)=  0.13,Int= 2級,PGA(SUM)=  3.60,PGV(SUM)=  0.16
Stacode=WTK ,Staname=土庫 ,Stalon=120.39,Stalat=23.69,Dist= 210.61,AZ= 71.05,PGA(V)=  1.11,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  1.70,PGV(V)=  0.03,PGV(NS)=  0.08,PGV(EW)=  0.07,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.94,PGV(SUM)=  0.09
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 214.86,AZ= 76.79,PGA(V)=  0.74,PGA(NS)=  2.00,PGA(EW)=  1.40,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.05,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.47,PGV(SUM)=  0.06
Stacode=WSL ,Staname=水林 ,Stalon=120.23,Stalat=23.52,Dist= 232.46,AZ= 68.11,PGA(V)=  0.51,PGA(NS)=  1.04,PGA(EW)=  0.93,PGV(V)=  0.02,PGV(NS)=  0.05,PGV(EW)=  0.03,Int= 1級,PGA(SUM)=  1.02,PGV(SUM)=  0.06

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2020 6 29 12:52:48.34 (UT)
 Hypocenter :  24.31 N 122.34 E  64.59 km
 ML : 5.32
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
 -0.1083214  0.2854031  0.1815146
  0.2854031 -0.2220123  0.1453498 x 1E+16 Nt-m
  0.1815146  0.1453498  0.3303337
 Centroid depth : 58 km
 Mw : 4.39
 Azgap : 239.82
 Average MISFIT : 0.396 (The fit is excellent)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 190.72/53.49/ 47.16
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 68.04/53.89/ 132.57
 
       ---------###      
     ---------###########    
   ----------################   
  P ---------###################  
   -------#########  ########## 
 ----------########## T ##########- 
 -----------##########  #########---
 ----------######################----
 ----------####################------
 ----------##################--------
 ---------##############----------- 
  ##------#########--------------- 
  ########----------------------  
   #######-------------------   
     #####---------------    
       ##----------      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。